Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow ТЦ приреченi на перепродаж

ТЦ приреченi на перепродаж

Минулий рiк не став винятковим у тривалих процесах пожвавлення на ринках нерухомостi України. Крiм приросту площ, вiн вiдзначився появою великої кiлькостi нових проектiв, здебiльшого в торговельнiй нерухомостi. Для офiсної нерухомостi 2005 рiк, скажiмо, у Києвi став роком найбiльшого приросту площ.

Всi цi процеси супроводжуються зростанням цiн на будiвельнi матерiали, землю, послуги, що, у свою чергу, здорожує вартiсть оренди й продажу вже готових площ.


IНОЗЕМНI ОПЕРАТОРИ НАСТУПАЮТЬ

Пiдвищенню рiвня iнвестицiйної привабливостi України сприяють розвиток економiки, зростання заробiтних плат i, як наслiдок, внутрiшнiх споживчих потреб. За прогнозами аналiтикiв, Україна збереже 5-7% темпи росту економiки у найближчi роки, що стимулюватиме подальший розвиток роздрiбної торгiвлi в країнi. Згiдно з опитуваннями мережевих операторiв, у 2006-2007 рр. лише в столицi прогнозується збiльшення продуктових мереж приблизно вдвiчi, будiвельно-господарських супермаркетiв (DIY) – на 80%, кiнотеатрiв – на 100%.

Щороку в Українi зростає кiлькiсть мiжнародних торгових мереж (з-помiж них Metro, Spar, Billa тощо). Експерти зафiксували активне зацiкавлення українським роздрiбним ринком з боку потужних iноземних операторiв, зокрема, Auchan та Carrefour (Францiя), Tesco (Англiя), Bauhaus, Hit, Practiker (Нiмеччина), Wal-Mart (США) тощо. Цiкавляться Україною i росiйськi мережi, проте на нашому ринку їх наразi небагато.

За словами директора «Української Торгової Гiльдiї» Вiталiя Бойка, для iноземних девелоперiв оптимальним способом входження на український ринок є участь у проектi спiльно з українськими iнвесторами, котрi вже пройшли початкову стадiю реалiзацiї проекту i не мають проблем з вiдведенням землi. Сьогоднi iснує чимало проектiв, якi потребують подiбної спiвпрацi. Тим часом, захiднi аналiтики високо оцiнюють перспективи роздрiбної торгiвлi в Українi. Так, згiдно з рейтингом A. T. Kearney, у 2004 р. наша держава з 20 (2003 р.) пiднялась на 11 мiсце i стала лiдером у групi країн, до яких роздрiбним мережам «слiд придивитись», аби розвивати власний бiзнес. У 2005 р. у цьому рейтингу Україна посiла вже 3 мiсце пiсля таких гiгантiв, як Росiя та Iндiя, й опиналась з-помiж країн, у якi рекомендують «негайно заходити». I хоча у 2006 р. Україна перемiстлась на 4 позицiю, це анiтрохи не зменшило її iнвестицiйну привабливiсть.

ПЕРЕПРОДАЖ – «НОВЕ ДИХАННЯ» ДЛЯ ТЦ

Сучасна динамiка ринку настiльки змiнює вартiснi показники оренди та будiвництва, що дозволяє багаторазово впродовж року одержувати додатковi прибутки компанiям, якi спекулюють на такому пiдйомi. За словами генерального директора консалтингової компанiї «Українська Торгова Гiльдiя» Вадима Непосєдова, данi огляду ринку за 2005 р. у рiзних регiонах України свiдчать про змiну орендних ставок, наприклад, в офiснiй нерухомостi у розмiрi 60%. Подiбне зростання цiн дозволяє за прибутковим методом переоцiнити вартiсть комерцiйної нерухомостi й, примiром, при перепродажi одержати двi цiни замiсть однiєї. Саме тому доводиться дедалi частiше споглядати продаж i перепродаж iснуючих торговельних i бiзнес-центрiв. Фахiвцi аргументують таку тенденцiю, з одного боку, активiзацiєю iнвесторiв, а з iншого, – досягненням точки окупностi проектiв, побудованих 3-4 роки тому, якi перейшли до завершального етапу девелоперського проекту – продажу. Подiбний шлях розвитку комерцiйної нерухомостi – природнiй i пов’язаний з логiкою й завданнями девелопера при введеннi проекту на ринок.

Звичайно, створена девелопером комерцiйна нерухомiсть поступається в першi роки реалiзацiї проекту iнвестицiйним компанiям, якi залучають керуючi компанiї для управлiння їхнiми новими активами. Продаж є природним виходом девелопера iз проекту з метою використання коштiв на розвиток нових проектiв у сферi нерухомостi. Готовнiсть українських девелоперiв i керуючих компанiй продавати проекти вiд початку закладено у суть цього бiзнесу. Натомiсть в iноземних компанiй бажання купувати об’єкти комерцiйної нерухомостi в Українi виникло разом iз появою високоприбуткових проектiв, побудованих за сучасними технологiями, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, що й спричинило купiвельний попит. «Кiлька рокiв тому подiбних угод практично не було. Це пов’язано з тим, що iнвестицiйна привабливiсть готових проектiв нерухомостi перебувала на нульовiй позначцi через їх вiдсутнiсть. Бiльшiсть проектiв з’явилися в нас у 2003-2005 рр., i вже зараз вони готовi до продажу або перепродажу», – вважає пан Непосєдов.

«ПIОНЕРИ» ДОВЕЛИ ЕФЕКТИВНIСТЬ

В «Українськiй Торговiй Гiльдiї» однiєю з найуспiшнiших вважать угоду, пов’язану з продажем ТЦ «Пiрамiда» (м. Київ). Високу прибутковiсть цьому торговому центру забезпечують значнi оренднi ставки, вiдсутнiсть вакантних площ та плинностi орендарiв, вдале розташування.

Однак пiонером перепродажу сучасних комерцiйних об’єктiв став офiсний центр «Артем», придбаний наприкiнцi вересня 2003 р. Пiсля цього iноземцi придбали Horizon Tower (ще на стадiї будiвництва) з подальшою здачею його в оренду, а потiм продажем локальному гравцевi. Нещодавно продано бiзнес-центр «Леонардо», i оголошено про продаж «Подiл Плаза». Наприкiнцi минулого року в столицi вiдбувся продаж трьох ТЦ першого поколiння торговельної мережi «Квадрат».

Експерти «Української Торгової Гiльдiї» зазначають, що на цьому перепродаж ТЦ не припиниться i розпочали пiдготовку першого в Українi реєстру об’єктiв комерцiйної нерухомостi для продажу, в який увiйдуть бiльшiсть вiдомих бiзнес- i торгових центрiв Києва.

Таким чином, найближчим часом можна очiкувати деякого сплеску на ринку продажiв. Це пiдтримується зростаючим iнтересом до українського ринку комерцiйної нерухомостi з боку iноземних iнвесторiв. Оцiнивши ризики будiвництва в Українi, вони волiють викуповувати вже готовi об’єкти комерцiйної нерухомостi, заповненi орендарями. Для них такий шлях є одним iз двох реальних на сьогоднi варiантiв виходу на наш ринок. Наступний шлях – це спiльне створення проекту, яким найчастiше йдуть iноземнi девелопери, що мають фiнансування вiд захiдних фондiв. Вони готовi залучати в проект українську сторону, котра має право володiння землею, i за зобов’язаннями бере на себе весь документальний i юридичний супровiд. I тут є два шляхи розвитку подальшого спiвробiтництва.

У першому випадку, українська сторона виходить iз проекту пiсля його узгодження й одержання дозволу на будiвництво, в iншому вже пiсля введення в експлуатацiю, коли об’єкт набирає необхiдних обертiв, виходить одна зi сторiн. Тому сподiватимемося, що подальший розвиток ринку комерцiйної нерухомостi супроводжуватиметься створенням успiшних ТЦ, що, у свою чергу, залучить в Україну ще бiльше iноземного капiталу. А це сприятиме розвитку як ринку нерухомостi, так i економiки країни загалом.

http://www.terkom.com


Комментариев: 0    Просмотров: 556

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus