Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Вiддати проект у добрi руки.

Вiддати проект у добрi руки.

Завершення будiвництва об’єкта нерухомостi ще не означає закiнчення роботи на ньому управлiнської компанiї. У випадку з комерцiйною нерухомiстю перед власником постає дилема — управляти будинком самому або за певну плату залучити до цiєї справи професiоналiв.

Бiльш рацiональним рiшенням власника є залучення до роботи професiйної компанiї, що надасть повний комплекс послуг з управлiння, грамотно вирiшить органiзацiйнi процеси (вiдповiднi мiжнародним стандартам), вiзьме на себе всю вiдповiдальнiсть за технiчну й комерцiйну експлуатацiю будинку, збiльшуючи при цьому його капiталiзацiю. Також немаловажний факт неупередженостi управлiнської компанiї, що виключить панiбратство й кругову поруку мiж службами, тим самим збiльшить ефективнiсть робiт. До того ж мережним операторам зручно працювати iз професiйною девелоперською компанiєю, позаяк саме вона створить їм високий рiвень комфорту й безпеки, сполучаючи при цьому мiжнароднi стандарти й знання мiсцевих технiчних особливостей органiзацiї й правил експлуатацiї будинку. У пiдсумку грамотно буде виконане головне завдання — створити iмiдж єдиного комплексу з вiдповiдним рiвнем сервiсу та якiстю товарiв i послуг для вiдвiдувачiв.

Власниковi необхiдно залучати управлiнську компанiю для участi в проектi на стадiї розробки концепцiї й проектування, з подальшим обов’язковим супроводом цiєю компанiєю будiвництва об’єкта нерухомостi, що призведе до значної економiї засобiв власника при експлуатацiї об’єкта в майбутньому.

За словами керiвника вiддiлу управлiння консалтингової компанiї «Українська торговельна гiльдiя» Свiтлани Власової, ще на етапi робочого проектування фахiвцi професiйної управлiнської компанiї виявлять невiдповiднiсть мiж класом будинку й планованою iнженерною iнфраструктурою, якщо таке є присутнiм у проектi, i вчасно усунуть його. Це дозволить власниковi не тiльки заощадити на поточнiй покупцi устаткування, але й зменшити вартiсть подальшої експлуатацiї. Якщо ж об’єкт уже побудований, то невiдповiднiсть класностi будинку й iнженерної iнфраструктури усунути дуже складно.

Часто власник не може грамотно контролювати процес будiвництва. У результатi виникає збiльшення кошторисної вартостi будiвництва (практично в 99% випадках при зведеннi об’єктiв комерцiйної нерухомостi виникає завищення кошторисної вартостi), а надалi — i збiльшення витрат на експлуатацiю побудованого будинку.

Власник припускається помилки, коли намагається вирiшити все сам, не маючи досвiду подiбної роботи. I ця помилка може призвести до збiльшення вартостi поточної експлуатацiї вдвiчi в порiвняннi з нормальною її величиною.

Довiривши ж супровiд етапу будiвництва управлiнськiй компанiї, фахiвцi якої проконтролюють процес будiвництва з погляду майбут¬ньої експлуатацiї, дотримуючись iнтересiв власника, вiн вiдгородить себе вiд помилок будiвельникiв i не допустить подорожчання експлуатацiї майбутньої нерухомостi.

Також на етапi будiвництва управлiнська компанiя зафiксує експлуатацiйнi показники й з великою точнiстю спрогнозує майбутнi витрати поточної експлуатацiї, проконсультує iнвестора з питань забезпечення гарантiйних зобов’язань на виконанi будiвельнi роботи, використанi матерiали й устаткування, а також вiзьме участь у прийманнi об’єкта Держкомiсiєю.

Ринок надання послуг з управлiння комерцiйною нерухомiстю тiльки починає свiй розвиток в Українi, але має великi перспективи росту, позаяк збiльшення будiвництва ТЦ й офiсних центрiв поставило актуальне завдання перед їхнiми власниками: як грамотно управляти нерухомiстю?

Триєдиним завданням професiйного управлiння є:

керування технiчною експлуатацiєю об’єкта нерухомостi;
комерцiйне управлiння об’єктом;
управлiння маркетингом.

З огляду на викладене видається обов’язковою наявнiсть вказаних пiдроздiлiв у здiйсненнi управлiння комерцiйною нерухомiстю, також можлива передача цiєю компанiєю спецiального технiчного обслуговування в аутсорсинг. «Тристороння схема взаємин бiльш оптимальна, оскiльки дозволяє управлiнськiй компанiї мiнiмiзувати операцiйнi витрати, створити рацiональне й ефективне обслуговування орендарiв i контролювати своєчаснiсть надходження орендних платежiв», — зауважує панi Власова. Одним iз головних чинникiв успiху ТЦ є досвiдченiсть i професiоналiзм персоналу управлiнської компанiї. Важливий професiоналiзм i топ-менеджерiв, котрi розумно розвивають стратегiю становлення ТЦ, грамотно ставлять завдання перед виконавцями, i професiоналiзм менеджерiв середньої ланки, якi на стадiї виконання поставлених завдань не «спрофанують» його виконання. Розмiр винагороди управлiнської компанiї залежить вiд валового доходу вiд оренди. Вiдповiдно, ця величина залежить вiд величини орендної ставки вiд загального метражу ТЦ i класу будинку, кiлькостi й складностi технiчного устаткування ТЦ, кiлькостi й рiвня орендарiв тощо. Також розмiр винагороди залежить вiд завдань, якi ставить власник перед управлiнською компанiєю й обсягу послуг, якi вона надає. Стратегiя управлiння успiшної управлiнської компанiї спрямована на пiдвищення комерцiйної привабливостi об’єкта нерухомостi шляхом щоденної роботи, пов’язаної з експлуатацiєю будинку й адмiнiструванням проекту. Основою якостi консультанта управлiнської компанiї є збiг реального строку окупностi проекту з розрахунковим. Для забезпечення цього протягом строку окупностi управлiнська компанiя супроводжує об’єкт у сферi фiнансових, технiчних, адмiнiстративних, юридичних i маркетингових функцiй, по сутi, здiйснюючи гарантiйне обслуговування проекту

 http://utg.kiev.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 497

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus