Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Перебудова

Перебудова

Прихiд "на Київський престол" нового мера, м’яко кажучи, несподiваний, бiльш за усе має вiдбитися на будiвельнiй сферi столицi.

Можливо, процеси, що вiдбуватимуться у КМДА та Київрадi пiсля остаточного проголошення Леонiда Черновецького мером, i не матимуть публiчного характеру, але те, що слiд очiкувати на докорiннi змiни серед чиновникiв, вiдповiдальних за київську землю та те, що на нiй будується – безсумнiвно.

"Я не з тих, хто просто так вiддає владу" (Омельченко. "Дзеркало тижня", 10 серпня 2002 року).

За 10 рокiв при владi Олександру Омельченку вдалось створити структуру бiльш непробивну, анiж залитий у бетон Майдан Незалежностi.

Мер столицi, людина, що фактично входить у десятку найбiльш впливових людей в Українi, не лише змiг встояти у численних полiтичних бурях, але й вiдносно безболiсно переживав скандали у своїй улюбленiй сферi - будiвництвi.

У полум’ї великої полiтики загартувалась команда, яка пiдiм’яла пiд себе будiвничий бiзнес у Києвi. Фундаментом цього монолiту був, звiсно, голова КМДА i мер Києва. Найбiльш наближеною до нього фiгурою називають президента холдiнгу "Київмiськбуд" Володимира Поляченка, який також обiймає посаду голови Київської мiської ради з питань будiвництва та архiтектури.

Велику вагу має i фiгура Михайла Голицi, замiсника Омельченка та голови компанiї "Житло-Iнвест". З великим гравцем київського ринку будiвництва - компанiєю "Лiко-Холдiнг" нардеп Володимир Бондаренко пов’язує ще одного замiсника голови КМДА – начальника головного управлiння комунальної власностi мiста Києва Iгоря Лисова.

Наближеними до Омельченка особами називають i керiвника головного управлiння земельних ресурсiв столицi Анатолiя Муховикова, i начальника управлiння мiстобудування, архiтектури та дизайну Василя Присяжнюка.

Фраза "будiвнича мафiя", поруч iз якою знаходились одна чи декiлька вищеприведених фамiлiй за останнi роки знайшла своє постiйне мiсце у ЗМI.

Втiм, це не заважало посадовцям КМДА, як не заважали i час вiд часу спалахуючи навколо дiяльностi адмiнiстрацiї скандали, пов’язанi то з питанням землевiдводiв (Пуща-Водиця), то iз забудовою (звинувачення "Київмiськбуду" у монополiзмi).

"Я не мрiйник, я реалiст" (Омельченко. "Столичнi новини" 12 березеня 2002р.)

Свої фiгури, поставленi на ключовi пости, дозволяють отримувати реальнi грошi, та мрiяти про ще бiльшi.

Серед схем отримування незаконних прибуткiв, якi так чи iнакше використовувалися у КМДА, присутнi наступнi:

1. Звичайнi хабарi. Ледь не кожен дозвiл, що його мають отримувати бiзнесмени та звичайнi приватнi особи у київських чиновникiв, можна отримати за грошi у конвертi.

Якщо ж конверту не буде, то прохача може чекати довга бюрократична процедура – мiсяцi або й роки, з негарантованим результатом.

У мiстi виникла цiла мережа нелегальних фiрм, якi за немаленькi суми органiзовують рiзнi дозволи - наприклад, про переведення примiщення iз житлового фонду у нежитловий i т. п.

2. Нав’язування свого пiдрядника. Отриманням землi справа будiвництва, наприклад, торгiвельного центру, не завершується. Його ще потрiбно власне побудувати.

Верхiвка КМДА пов’язана з достатньою кiлькiстю будiвних компанiй, щоб задовольнити будь яке замовлення. I дозволяти великим, вигiдним замовленням переходити у чиїсь руки – надто велика розкiш.

З подiбною проблемою зокрема зiткнулися представники компанiї IКЕА. Генеральний директор IКЕА Росiя-Україна Леннарт Дальгрен, коментуючи бюрократичнi труднощi, з якими довелося зiткнутися при отриманнi дозволу на будiвництво у Києвi магазина мережi IКЕА, однiєю з причин затримання реалiзацiї цього проекту назвав небажання компанiї обрати генпiдрядника, що його пропонувала КМДА.

3. Перепродаж землi. За цiєю схемою дiлянка землi видiляється "своїм" фiрмам. Деякi з них спецiально створюються для того, щоб отримати дозвiл на будiвництво на певному майданчику. Пiсля такої оборудки, достатньо декiлька разiв вiдмовити якiйсь компанiї у отриманнi землi, пiсля чого "натякнути", що вигiдну дiлянку можна придбати разом iз фiрмою, якiй вiддали цю дiлянку. Згiдно з даними експертiв, у середньому вартiсть такої фiрми у середньому складає вiд 1 до 3 млн. доларiв.

4. Неефективне керiвництво комунальною власнiстю – зокрема, найбiльшими комунальними пiдприємствами.

Примiром, “Київмiськбуд”, контрольний пакет акцiй якого у свiй час було передано в управляння київськiй владi, зараз має наднизьку рентабельнiсть – на рiвнi 2%, i це при надприбутках будiвельного бiзнесу в столицi.

Зрозумiло, що надприбутки нiде не щезають, вони осiдають у кишенях окремих, недалеких вiд київської влади осiб, а державi не надходять нi податки, нi дивiденди.

"О дивний новий мер" (Хакслi. 1932 рiк, змiн.)

Пiсля обранням Леонiда Черновецького мером, його стрiмким входженням у мiську владу може i не обмежитися.

Унiкальний випадок Омельченко, якому вдалося обiймати одночасно протягом двох строкiв i посаду мера (виборна) i посаду голови київської мiської державної адмiнiстрацiї (призначається президентом) цiлком може повторитися при мерi Черновецькому.

Тодi "у спадок" почесний президент “Правекс-банку” у повному обсязi отримає успiшно дiючi на сьогоднiшнiй день будiвничi схеми. Головне питання на сьогоднiшнiй день, як само Леонiд Михайлович розпоряджатиметься цим “скарбом”.

З приводу цього нинi iснує багато думок, часто – протилежних. З деякою вiрогiднiстю можна вести мову про те, що з’ясування стосункiв iз посадовцями, що мають вiдношення до столичного будiвництва, буде проходити не тiльки, або навiть не стiльки у площинi бiзнесових iнтересiв.

Скорiш слiд очiкувати непрактичних "полiтичних розборок" iз домiшкою мотивiв особистого характеру. Анi з Олександром Омельченко, анi з Володимиром Поляченко теплих стосункiв Леонiд Черновецький не має.

Однiєю з причин їхньої ворожнечi називають ситуацiю, що виникла у 1998 роцi. Того року кандидат у народнi депутати Черновецький виграв у ставленика Омельченко Володимира Поляченка по Харкiвському району Києва. Тож вiрогiднiсть мирної передачi схем "iз рук у руки" вiд Омельченка до Черновецького, або ж полiтика невтручання у будiвельнi справи останнього надзвичайно мала.

До виборiв вiдвертої цiкавостi у Леонiда Черновецького як бiзнесмена до сфери будiвництва не було. На сьогоднiшнiй день Леонiд Михайлович не приховує, що має намiр активно впливати на ситуацiю у будiвничiй сферi Києва.

"Першопочатковим моїм завданням пiсля перемоги на виборах буде створення Столичної будiвничої компанiї, яка буде працювати у iнтересах громади Києва, а не отримувати надприбутки. Зрозумiло, що це буде прибуткове пiдприємство, але прибуток складатиме 10-15% вiд собiвартостi", - таку заяву зробив Черновецький на зустрiчi з виборцями на початку березня.

Вiн виказав упевненiсть, що "подолати цiнову змову можна лише цивiлiзованим шляхом – шляхом прямого демпiнгу на ринку нерухомостi".

У перемогу Черновецького у цiй боротьбi вiрять не всi. Так, Володимир Бондаренко (“Наша Україна”) вважає, що у будiвництвi мiстяться iнтереси полiтикiв достатньо могутнiх, щоб перешкодити новому меру зреалiзувати декларованi ним плани.

Серед тих, хто захоче перешкодити Чернiвецькому, Бондаренко називає iмена Петра Порошенка та Миколи Мартиненка.

Втiм i оптимiсти i песимiсти сходяться у думцi, що для перелому у цiй сферi Черновецький має всього лиш прибрати з поля кiлька ключових фiгур. Зокрема називають глав архiтектурного та земельного управлiнь КМДА. Одночасно виказують острахи щодо того, хто у майбутньому займе цi крiсла.

Експерти застерiгають вiд проведення новим чиновництвом КМДА "ревiзiї земельних дiлянок". Такий розвиток ситуацiї припускає i голова Київського мiського осередку Асоцiацiї спецiалiстiв з нерухомостi Михайло Жоголiв.

"Перший час буде нервознiсть, але тi, хто чесно отримував дiлянки, заспокояться. У Київради має стати мудростi не влаштовувати розборки", - зазначає Жоголiв, пiдкреслюючи, що подiбний перегляд вже пiдписаних угод погiршить iнвестицiйний клiмат столицi i вiдштовхне iнвесторiв.

Iншi спецiалiсти зазначають, що наразi бiльшiсть "київської елiти" вiдносяться до персони Леонiда Черновецького прохолодно, i застерiгають нового мера вiд конфлiктiв з бiзнесменами Києва: "Якщо вiн (Черновецький) увiйде у бомонд з великими бризками, для нього це може обернутися повним фiаско".

У той же час, посадницькi схеми достатньо легко не лише порвати, але i перемкнути на себе, перевiвши грошовi потоки у свою кишеню, або кишеню наближених людей.

Iснуючi схеми будувалися на залежностi бiзнесменiв вiд київської влади. Значнiй частинi цих бiзнесменiв вже на пiдсвiдомостi потрiбно це кришування, їм потрiбно його вiдчувати. Тому зараз, кажуть експерти, вони шукатимуть шляхи виходу на Черновецького. Одночасно незважаючи на вигiднiсть подiбної ситуацiї для нового мера, згiдно зроблених ним ранiше заяв, Черновецький змушений буде продемонструвати боротьбу iз корупцiєю, а тому - карати, i карати публiчно.

Спецiалiсти з нерухомостi нинi просто спостерiгають за розвитком ситуацiї, та виказують побажання скорiшого та грамотного розв’язання київських проблем. Втiм, на думку експертiв, стабiльнi результати iнiцiатив нової київської влади, якщо такi матимуть мiсце, стануть помiтнi не ранiше нiж за рiк.

 http://pravda.com.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 540

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus