Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Змiни до Закону України «Про податок з доходiв фiзичних осiб», якi набирають чинностi з 1 сiчня 2007 року (Консультацiї)

Змiни до Закону України «Про податок з доходiв фiзичних осiб», якi набирають чинностi з 1 сiчня 2007 року (Консультацiї)

Ставки оподаткування у 2007 роцi

Ставки оподаткування певних видiв доходiв встановлено ст. 7 Закону «Про податок з доходiв фiзичних осiб» вiд 22.05.2003 р. № 889-IV (зi змiнами та доповненнями). Так, згiдно з п. 7.1 цiєї статтi ставка податку становить 15 % об`єкта оподаткування, крiм випадкiв, визначених у пунктах 7.2, 7.3.

Ставка податку становить подвiйний розмiр ставки, визначеної п. 7.1 ст. 7, вiд об`єкта оподаткування, нарахованого як виграш чи приз (крiм виграшу в державну лотерею у грошовому виразi) на користь резидентiв або нерезидентiв, та вiд будь-яких iнших доходiв, нарахованих на користь нерезидентiв – фiзичних осiб, за винятком доходiв, визначених у пп. 9.11.3 п. 9.11 ст. 9 Закону № 889-IV.

Водночас п. 22.3 ст. 22 Прикiнцевих положень Закону № 889-IV встановлено, що починаючи з 1 сiчня 2004 р. та до 31 грудня 2006 р. ставка оподаткування, визначена п. 7.1 ст. 7 цього Закону, встановлюється на рiвнi 13 % об`єкта оподаткування.

Таким чином, починаючи з 1 сiчня 2007 р. доходи фiзичних осiб – резидентiв (крiм визначених у п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV) оподатковуватимуться за ставкою 15 %, а доходи нерезидентiв (з урахуванням встановлених Законом особливостей) – за ставкою 30 %.

Оподаткування доходiв вiд продажу нерухомостi з 1 сiчня 2007 року

Згiдно iз Законом № 889-IV об`єктом оподаткування є будь-який дохiд, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звiтного оподатковуваного перiоду, до складу якого, зокрема, належать доходи вiд продажу рухомого та нерухомого майна, розташованого на територiї України, а також дохiд у виглядi вартостi успадкованого та одержаного в подарунок майна.

Порядок оподаткування доходiв фiзичних осiб вiд продажу об`єктiв нерухомого майна регламентується ст. 11 Закону № 889-IV.

Вiдповiдно до Прикiнцевих положень зазначеного Закону та вiдповiдних змiн, внесених до нього, дiю ст. 11 було призупинено на 2004 – 2006 рр. Тобто протягом 2004 – 2006 рр. доходи, одержанi фiзичними особами вiд продажу (мiни) об`єктiв нерухомостi, не пiдлягали обкладанню податком з доходiв. Водночас згiдно зi змiнами, внесеними Законом «Про внесення змiн до Закону України «Про податок з доходiв фiзичних осiб» щодо оподаткування спадщини» вiд 19.01.2006 р. № 3378-IV, ст. 11 у новiй редакцiї набирає чинностi з 1 сiчня 2007 р.

Отже, починаючи з 1 сiчня 2007 р. дохiд, отриманий платником податку вiд продажу не частiше одного разу протягом звiтного податкового року житлового будинку, квартири або частини квартири, кiмнати, садового будинку (включаючи земельну дiлянку, на якiй розташовано такi об`єкти, а також господарсько-побутовi споруди та будiвлi, розташованi на такiй земельнiй дiлянцi), не оподатковується, якщо загальна площа такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кiмнати, садового будинку не перевищує 100 квадратних метрiв.

У разi якщо площа такого об`єкта нерухомого майна перевищує 100 квадратних метрiв, частина доходу, пропорцiйна сумi такого перевищення, пiдлягає оподаткуванню за ставкою в розмiрi 1 % вартостi такого об`єкта нерухомого майна.

Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу протягом звiтного податкового року бiльше нiж одного iз зазначених вище об`єктiв нерухомостi або вiд продажу об`єкта нерухомостi iншого, нiж зазначенi вище, пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV (5 %).

У такому самому порядку оподатковується дохiд вiд продажу об`єкта незавершеного будiвництва.

При цьому рiк придбання нерухомостi (до 1 сiчня 2004 р. чи пiсля) не матиме значення, пiдхiд до оподаткування буде однаковим.

При обмiнi одного об`єкта нерухомостi на iнший (iншi) кожна сторона договору мiни сплачує 50 % суми податку, розрахованої згiдно з положеннями пп. 11.1.1 чи пп. 11.1.2 п. 11.1 ст. 11 Закону № 889-IV, до вартостi вiдповiдного вiдчужуваного такою стороною об`єкта нерухомостi.

Дохiд вiд продажу об`єкта нерухомого майна визначатиметься виходячи з цiни, зазначеної в договорi купiвлi-продажу, але не нижче оцiночної вартостi такого об`єкта нерухомого майна, розрахованої органом, уповноваженим здiйснювати таку оцiнку вiдповiдно до законодавства (на даний час – БТI).

Сума податку має самостiйно сплачуватись продавцем до нотарiального посвiдчення угоди купiвлi-продажу через установи банкiв у сумi, визначенiй податковим агентом.

При здiйсненнi операцiй з вiдчуження об`єктiв нерухомого майна в порядку, передбаченому ст. 11 Закону № 889-IV, податковим агентом є нотарiус, який посвiдчує вiдповiдний договiр за наявностi оцiночної вартостi такого нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору.

Доходи вiд операцiй з продажу об`єктiв нерухомого майна, здiйснюваних фiзичними особами – нерезидентами, оподатковуються згiдно з порядком оподаткування таких доходiв, визначеним для резидентiв, та за ставкою, встановленою п. 7.3 ст. 7 Закону № 889-IV.

Оподаткування спадщини i подарункiв у 2007 роцi

Одразу слiд зазначити, що згiдно iз Законом № 889-IV оподаткування спадщини i подарункiв провадиться в однаковому порядку i за однаковими ставками.

Оподаткування спадщини регулюється ст. 13, а подарункiв – ст. 14 Закону № 889-IV, до яких Законом № 3378-IV внесено змiни, що набирають чинностi з 1 сiчня 2007 р.

Так, починаючи з 1 сiчня 2007 р. при одержаннi свiдоцтва про право на спадщину або нотарiальному посвiдченнi договору дарування спадкоємцями (обдарованими), що є членами сiм`ї спадкодавця (дарувателя) першого ступеня спорiднення, оподаткування здiйснюватиметься за нульовою ставкою податку до будь-якого об`єкта спадщини (подарунку), тобто взагалi не оподатковуватиметься. До членiв сiм`ї першого ступеня спорiднення згiдно зi ст. 1 Закону № 889-IV належать подружжя, їх дiти та батьки.

При отриманнi спадщини (подарунка) спадкоємцями (обдарованими), що не є членами сiм`ї спадкодавця (дарувателя) першого ступеня спорiднення, оподаткування провадитиметься за ставкою податку, визначеною п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV (5 %), до будь-якого об`єкта спадщини (подарунку).

При одержаннi спадщини (подарунка) вiд iноземця (нерезидента) застосовуватиметься ставка оподаткування, визначена п. 7.1 ст. 7 Закону № 889-IV, тобто 15 %.

При отриманнi спадщини (подарунка) у виглядi власностi, визначеної в пiдпунктах «а», «б», «д» п. 13.1 ст. 13 (нерухоме та рухоме майно, кошти), особою, яка є iнвалiдом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батькiвського пiклування, застосовуватиметься нульова ставка оподаткування до вартостi такої власностi.

Поряд iз внесеними змiнами у 2007 р. залишиться чинною норма стосовно того, що особами, вiдповiдальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємцi (обдарованi), якi отримали спадщину (подарунок). Тобто особи, якi одержать у 2007 р. спадщину чи подарунок, будуть зобов`язанi до 1 квiтня 2008 р. подати до податкового органу за мiсцем своєї податкової адреси рiчну податкову декларацiю та сплатити податок з такого доходу.

Не пiдлягатимуть оподаткуванню доходи як кошти або майно (майновi чи немайновi права), подарованi одним членом подружжя iншому, в межах їх частини спiльної часткової чи спiльної сумiсної власностi, а також батьками дiтям, у тому числi зачатим за життя та народженим пiсля, i дiтьми батькам, у межах їх частини спiльної часткової власностi згiдно iз законом.

Крiм того, нотарiус зобов`язаний надсилати iнформацiю про видачу свiдоцтв про право на спадщину податковому органу у строки, встановленi для податкового кварталу за формою № 1ДФ (ознаки доходу 56 – 66).

Оподаткування рухомого майна у 2007 роцi

Оподаткування рухомого майна здiйснюється згiдно зi ст. 12 Закону № 889-IV, до якої також внесено змiни, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2007 р.

Змiни полягають у тому, що з наступного року, як виняток iз п. 12.1 зазначеної статтi, при продажу одного з об`єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частiше одного разу протягом звiтного податкового року доходи продавця вiд зазначених операцiй оподатковуються за ставкою в розмiрi 1 % вартостi такого об`єкта рухомого майна за умови сплати (перерахування) ним суми державного мита до бюджету або суми плати нотарiусу за нотарiальне посвiдчення вiдповiдного договору до такого посвiдчення.

Нагадаємо, що протягом 2004–2006 рр. такий продаж не пiдлягав оподаткуванню.Тетяна Добродiй Начальник вiддiлу звернень громадян Департаменту оподаткування фiзичних осiб ДПА України
«Вiсник податкової служби України», вересень 2006 р., № 36 (416), с. 19 (www.visnuk.com.ua)


Комментариев: 0    Просмотров: 819

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus