Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Будiвництво у Львовi. Стан та перспективи житлового будiвництва в Українi

Будiвництво у Львовi. Стан та перспективи житлового будiвництва в Українi

Структура обсягiв введення житла за джерелами фiнансування така.

За рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв введено 6 % загального обсягу введення житла; населення - 55,9 %; пiдприємств, установ та органiзацiй - 35 %; позабюджетних коштiв на iпотечне та iншi види кредитування - 3,1 %.

Отже, основним джерелом фiнансування будiвництва житла на сьогоднiшнiй день є кошти населення та пiдприємств, установ i органiзацiй.

По Українi в цiлому у розрахунку на 1 тисячу осiб наявного населення за 2005 рiк введено 166,5 кв. м житла.

Середня забезпеченiсть населення України житлом на 01.01.2005 р. становила 21,8 кв. м загальної площi на одну особу. На початок 2005 року в Українi на квартирному облiку перебувало 1 млн. 414 тис. сiмей та одинакiв, одержали житло протягом 2004 року лише 1,6 % тих, що перебували у черзi на житло.

З метою вирiшення проблем забезпечення житлом соцiально незахищених громадян i тих, якi потребують пiдтримки з боку держави, Верховною Радою України прийнято у сiчнi 2006 року Закон України Про житловий фонд соцiального призначення, який набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

Цей Закон передбачає формування фондiв житла соцiального призначення.

Соцiальне житло буде безоплатно надаватись громадянам у порядку черговостi на умовах договору найму; воно не пiдлягає пiднайму, бронюванню, приватизацiї, продажу, даруванню, викупу та заставi.

Також у Законi передбачено створення соцiальних гуртожиткiв та спецiалiзованих будинкiв для ветеранiв вiйни та працi, громадян похилого вiку i iнвалiдiв, спецiалiзованого житла для безпритульних, тимчасових притулкiв для дорослих з наданням харчування, медичної, правової, соцiальної, психологiчної, побутової допомоги та сприяння соцiальної реабiлiтацiї.

Вiдповiдно до положень цього Закону право на отримання соцiального житла мають громадяни, якi перебувають на соцiальному квартирному облiку (мають право на полiпшення житлових умов вiдповiдно до законодавства або не мають житла) i рiвень доходiв яких не перевищує прожиткового мiнiмуму (вiдповiдно до Державного бюджету на 2006 рiк з 1 сiчня поточного року - 453 грн., з 1 квiтня - 465 грн., з 1 жовтня - 472 грн.) та орендної плати за житло у вiдповiдному регiонi.

Законом України передбачено розроблення загальнодержавної програми розвитку соцiального житла. Найближчим часом також буде розроблено та затверджено державний стандарт соцiального житла для громадян, забезпечення житлом яких бере на себе держава, як це визначено Законом України та забезпечено пiдготовку iнших нормативних документiв.

Мiсцевими органами самоврядування до 1 сiчня 2008 року буде проведено iнвентаризацiю та облiк житла, яке може використовуватись як соцiальне.
Про стан житлового будiвництва мiста Лева.Очевидним є те що, розвиток житлового будiвництва є основним iндикатором соцiально-економiчного стану в суспiльствi. За масштабом споживання та виробництва нацiонального продукту та соцiального значення вимагає виваженого та прогнозованого пiдходу. Кожен суб’єкт задiяний в сферi житлового будiвництва має власнi цiлi: суб’єкти господарювання – економiчнi, держава – соцiальнi. На сьогоднiшнiй день вiдсутнi економiко-правничi засади взаємодiї державних органiв влади та забудовникiв-iнвесторiв. I в тої i в iншої сторони мета одна – збiльшення обсягiв будiвництва якiсного та дешевого житла, проте цiлi i засоби рiзнi. То ж за яких умов держава зможе забезпечувати виконання своїх соцiальних програм, а забудовник-iнвестор згодиться будувати житло, при цьому й збiльшувати обсяги цього будiвництва? Спробуймо проаналiзувати ситуацiю та дати вiдповiдь на це запитання.


Житлове будiвництво очима забудовника-iнвестора.


На моє прохання до однiєї з найбiльших будiвельних органiзацiй мiста Львова були наданi данi щодо житлового проекту, реалiзацiя якого закiнчилась в 4 кварталi 2006 року. Зi свого боку можу вiдзначити високу органiзацiю та архiтектурну значимiсть цього проекту, тому як показовий приклад для аналiзу я вибрав саме його, як об’єкт-представник.

Забудовник-iнвестор, з визначення зрозумiло що йому доводиться вирiшувати двi головних задачi – побудувати та профiнансувати у визначенi строки. Як забудовник, має вирiшити як побувати, як iнвестор – профiнансувати весь процес будiвництва.

Отримання земельної дiлянки пiд житлово-громадську забудову – перше питання з яким стикається Iнвестор. Якi шляхи отримання та якi затрати потрiбно при цьому понести? За даними Мiнбуду України всього у 2006 роцi Львiв з аукцiонiв продав 5 земельних дiлянок площею 6,351 га на суму 20,3 млн. грн.: 2 земельнi дiлянки за 5,8 млн. грн. на 11 квiтня, 2 дiлянки на суму 12 млн. грн. на аукцiонi 24 березня i 1 дiлянку площею 1 га за 2,5 млн. грн. 30 травня, бiльшiсть дiлянок були розташованi в прилеглих до центру мiста районах. Як повiдомляло агентство, на останньому аукцiонi Львiвська мiська рада продала 1 земельну дiлянку площею 1 га за 2,5 млн. грн.

У 2004 роцi на земельних аукцiонах у Львовi було продано 19 земельних дiлянок на суму 28,373 млн. грн., у 3,5 разу бiльше, нiж за 2003 р.

Всього у 2006 роцi Львiвська мiська рада планує продати 52 дiлянки загальною площею 35,9234 га.

2005 року Львiвська мiськрада провела 6 результативних аукцiонiв, на яких продала 6 земельних дiлянок загальною площею 9,592 га за 33 млн. грн.

Отож можемо вирахувати - в що обходилась земельна дiлянка в середньому за останнi три роки: 2006 рiк – 3,196 млн. грн за один гектар, 2005р -3,440 млн. грн/га, 2004 рiк – 2,370 млн. грн/га. Жиловий проект, що аналiзується реалiзовувся на земельнiй дiлянцi, що вiдводилась в 2005 i мала площу 0.4722 га., то ж мала обiйтись будiвельнiй органiзацiї приблизно в 1.7 млн. грн.

Проведення проектно-вишукувальних робiт – комплекс заходiв з залученням проектної, геологорозвiдувальних, геодезичних, та комунальних органiзацiй. «Творчий» процес, який врештi-решт має дати вiдповiдь що будувати i як. Як вартiсть так i тривалiсть цього процесу залежить вiд звичайних природних умов i архiтектурної задумки. Затрати коливаються в межах 50-65 грн./м. кв. проектуємої загальної площi.

Отримання дозвiльної документацiї – весь спектр погоджень i дозволiв передбачений чинним законодавством стосовно проектування та будiвництва. Цей процес привiд для окремої дискусiї, зазначу лише що згiдно нормативних актiв, для отримання архiтектурно-планувального-завдання та технiчних умов на проектування вiд комунальних служб необхiдно сплатити виходячи з Постанови КМУ № 2328 вiд 20.12.1999р. «Про Порядок надання архiтектурно-планувального завдання та технiчних умов щодо iнженерного забезпечення об`єкта архiтектури i визначення розмiру плати за їх видачу» вiд 1630 грн/га. Проте iснує низка причин, такi як бюрократiя, застарiлi норми (деякi норми проектування по сьогоднiшнiй день посилаються на нормативнi документи виданi за часiв iснування УРСР), двозначне тлумачення норм законiв збiльшують цi витрати в кратному розмiрi. За оцiнками фахiвцiв будiвельної галузi такi витрати на «узгодження» вихiдних даних на проектування та самого проекту становлять вiд 2-4 % в сукупних витратах на будiвництво.

Будiвництво. Початковий етап. Носить суто iндивiдуальний характер як в часi так i витратах. Наявнiсть iснуючих iнженерних мереж на дiлянцi забудови передбачає їх винос, наявнiсть споруд – їх знос. Будмайданчик необхiдно забезпечити електро та водопостачанням, огорожею та побутовими примiщеннями.

Будiвництво. Виконання БМР. Весь комплекс будiвельних-монтажних робiт вiд розробки котловану до влаштування благоустрою територiї. Вартiсть цих робiт прямо залежна вiд обсягу конкретного виду робiт та iснуючих розцiнок. За для надання ґрунтовностi аналiзу обсяги видiв робiт визначимо з проектної документацiї, а розцiнки сформуємо виходячи з Державних норм будiвництва, суто спираючись на рекомендацiї, якi надає Держбуд.

Фактично, не потрiбно проводити глибокого аналiзу, в Мiнiстерствi будiвництва i архiтектури здiйснюється постiйний аналiз i монiторинг будiвельної галузi, як в цiлому по Українi так i окремо по регiонах.

Так, iснує порядок розрахунку показникiв опосередкованої вартостi спорудження житла. Цей Порядок встановлює правила визначення та застосування показникiв опосередкованої вартостi спорудження житла за регiонами України, i застосовуються при визначеннi у поточному перiодi обсягiв державних iнвестицiй, що спрямовуються на будiвництво житла для громадян, якi потребують полiпшення житлових умов та державної пiдтримки вiдповiдно до законодавчих актiв України, визначеннi розмiру пайової участi державних iнвестицiй у спорудженнi житла для таких громадян, а також розмiру пiльгових кредитiв, що надаються вiдповiдно до законодавства окремим категорiям громадян iз зазначеною метою. В цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

безпосереднi витрати з будiвництва - витрати, пов`язанi з проектуванням та затвердженням проекту будiвництва житлового будинку, органiзацiєю процесу будiвництва, виконанням загальнобудiвельних робiт, улаштуванням внутрiшньо будинкових iнженерних систем, монтажем та придбанням iнженерного обладнання, електромеханiчного та iншого устаткування, благоустроєм та спорудженням внутрiшньомайданчикових iнженерних мереж, включаючи адмiнiстративнi витрати та прибуток пiдрядних органiзацiй, що компенсуються замовником, податки, збори та iншi обов`язковi платежi, встановленi законодавством;

об`єкт-представник - житловий будинок, побудований за найбiльш поширеним у регiонi проектом, у звичайних, характерних для регiону геологiчних умовах, iз застосуванням традицiйних будiвельних матерiалiв, обладнання, устаткування вiтчизняного виробництва, з дотриманням державних будiвельних норм, санiтарно-гiгiєнiчних вимог та гарантованих типологiчних норм забезпечення житлом громадян. Об`єкти-представники визначаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями;

показник опосередкованої вартостi спорудження житла - вартiсть будiвництва в розрахунку на один квадратний метр загальної площi квартир будинку, визначений на пiдставi вартостi будiвництва об`єкта-представника, що щоквартально розраховуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мiстобудування та архiтектури (далi - уповноважений орган) в першому мiсяцi кварталу, виходячи зi структури безпосереднiх витрат з будiвництва об`єкта-представника, скоригованої вiдповiдно до змiн рiвня цiн на трудовi та матерiально-технiчнi ресурси. Витрати, пов`язанi з додатковими технiчними та економiчними умовами розвитку регiонiв (звiльнення й iнженерна пiдготовка майданчика, компенсацiя витрат попереднiм власникам земельної дiлянки, спорудження позамайданчикових iнженерних мереж, вiдрахування на розвиток соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури населених пунктiв, вiдрахування на розвиток пожежної служби, передання мiсцевим органам самоврядування частки споруджуваного житла тощо), показниками не враховуються. Коригування складових структури безпосереднiх витрат з будiвництва об`єкта-представника здiйснюється шляхом застосування усереднених iндексiв змiни вартостi матерiально-технiчних ресурсiв за попереднiй квартал, розрахованих за даними мiсцевих органiв виконавчої влади, та iндексiв цiн виробникiв промислової продукцiї за видами економiчної дiяльностi, iндексiв споживчих цiн i показникiв розмiру заробiтної плати у будiвництвi за даними Держкомстату України. Прогнознi показники розраховуються уповноваженим органом як середньорiчнi, виходячи зi структури безпосереднiх витрат з будiвництва об`єкта-представника, скоригованої вiдповiдно до прогнозних iндексiв цiн виробникiв промислової продукцiї за видами економiчної дiяльностi та iндексiв споживчих цiн, якi обчислюються Мiнiстерством економiки України на вiдповiдний рiк. Показники застосовуються при визначеннi у поточному перiодi обсягiв державних iнвестицiй, що спрямовуються на будiвництво житла для громадян.

Тепер, якщо проецирувати цi данi на об’єкт-представник, що взятий для дослiдження виходячи з загальної площi квартир 7 207 кв. м. та обраховуючи вiдносно обсягiв освоєння БМР - середньозважена вартiсть спорудження кв. м. становить 2 693 грн/м. кв., а сукупнi безпосереднi витрати спорудження об’єкта – 2,693 * 7 207 = 19 409 000,00 грн. (з ПДВ) що включає в себе:
• витрати, пов`язанi з проектуванням та затвердженням проекту будiвництва житлового будинку;
• органiзацiєю процесу будiвництва;
• виконанням загальнобудiвельних робiт;
• улаштуванням внутрiшньо будинкових iнженерних систем,
• монтажем та придбанням iнженерного обладнання, електромеханiчного та iншого устаткування;
• благоустроєм та спорудженням внутрiшньомайданчикових iнженерних мереж;
• адмiнiстративнi витрати
• прибуток пiдрядних органiзацiй (2,38 люд/год) – 6%;
• податки, збори та iншi обов`язковi платежi, встановленi законодавством.

Iншi витрати, що не включаються в склад розрахунку безпосереднiх витрат з будiвництва об`єкта-представника такi як:
• звiльнення й iнженерна пiдготовка майданчика – 348 400 грн (з ПДВ);
• спорудження позамайданчикових iнженерних мереж – 242 793 грн (з ПДВ), отриманi згiдно фактичних витрат на їх виконання.

Вiдповiдно до рiшення Львiвської мiської ради №236 вiд 04.04.2003 «Про порядок залучення коштiв iнвесторiв (замовникiв) на розвиток соцiальної iнфраструктури м. Львова» Забудовнику iнвестору необхiдно було сплатити в цiльовий фонд внесок на розвиток соцiальної iнфраструктури: 2 225*7 207*0,05*0,8*0,95 = 609 454 грн., а також передати 720 кв. м. в комунальну вартiсть в якостi iнвестицiйної пайової участi (10% вiд загальної площi квартир згiдно Рiшення № 458 вiд 22.11.2002 Львiвської мiської ради «Про затвердження основних напрямiв Програми житлового будiвництва у м. Львовi»).

Згiдно цивiльно-процесуального кодексу України пiдрядна органiзацiя зобов’язана застрахувати будiвельно-монтажнi ризики, страховий платiж становить 1% вiд кошторисної вартостi будiвництва – 2 225 * 7 207*0,01 = 160 382 грн.

Фiнансовий аспект реалiзацiї житлових проектiв: Забудовник-iнвестор має два принципових варiанти реалiзацiї житлових площ: вiн може реалiзувати їх по факту вводу об’єкта в експлуатацiю та реєстрацiї прав власностi, але при цьому йому доведеться фiнансувати будiвництво з власних джерел, або згiдно закону України «Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла i операцiях з нерухомiстю» створити фонд фiнансування будiвництва на базi Управителя – фiнансової установи, та переуступати майновi права на житлову площу в обмiн на грошовi внески вiд Довiрителiв – покупцiв. Накладнi витрати що в першому випадку, що в другому – однаковi, пов’язанi з вчиненням нотарiальних та реєстрацiйних дiй (1% вiд цiни реалiзацiї), окрiм прямих витрат на оплату послуг Управителя-фiнансової установи (вартiсть таких послуг коливається вiд 0,8 до 2,5% вiд цiни реалiзацiї). Як правило, за вiдсутностi доступу до значних фiнансових ресурсiв, забудовник-iнвестор звертається до другого варiанта. Крiм додаткових витрат, забудовник несе при цьому цiновий ризик. Тому для розрахунку вiзьмемо перший варiант, який ґрунтується на вартостi фiнансових ресурсiв. Тобто припустимо, що забудовник фiнансує весь цикл будiвництва за рахунок банкiвського кредиту – вартiсть за користування якого становить – 18% рiчних, тобто поступово збiльшуючи суму кредиту та термiн користування – збiльшується сума фiнансових витрат на сплату вiдсоткiв. По сутi, при всiх iнших рiвних умовах, вартiсть житла збiльшується на суму сплачених вiдсоткiв у вiдповiдному перiодi.

Витрати на збут: ще одна стаття витрат притаманна сучасному ринковому i конкурентному середовищу. Послуги спецiалiзованого агентства нерухомостi, якi беруть на себе реалiзацiю становлять 2-3% вiд цiни реалiзацiї,
Я не думаю, що проблему соцiального житла чи розвитку iнфраструктури можна вирiшити шляхом додаткових утримань, стимулюючи тим самим рiст цiн на нерухомiсть. Цi 26% сплачує не забудовник-iнвестор, а покупець житла в складi вартостi, до того ж включається до бази оподаткування ПДВ, а з цих додаткових 42 гривень ПДВ сплачених тим же покупцем мiська казна не отримає нi копiйки. По своїй сутi ця додана вартiсть не є нацiональним продуктом, i рано чи пiзно за всiма законами економiки i фiзики перетвориться в прирiст iндексу iнфляцiї, простiще включити банкнотний станок i надрукувати скiльки треба. До того ж на фонi росту вiдсоткових ставок по iпотечним кредитам (на вiдмiну вiд доходiв населення) збiльшення вартостi вiдiб’ється на обсягах будiвництва. «Курчат по осенi рахують», думаю всiм вiдомо що 15% вiд 0 це – 0!

Мiсцевим органам самоврядування пора вiдпрацьовувати кошти, що витрачаються на їх утримання. «Управлiння капiтального будiвництва», «Мiстопроект» – з таким адмiнiстративним ресурсом Мiськрада сама би мала набудувати соцiального житла, ще й на ринку нерухомостi iнтервенцiї б проводила, землi пiд будiвництво у Львовi хватає i платить за неї Мiськрадi не треба. До речi про землю, якщо вже i проводите земельнi аукцiони – то хоча б виставляйте на продаж не банальнi земельнi надiли пiд будiвництво, а готовi iнвестицiйнi житловi проекти (з мiстобудiвельним обґрунтуванням, генпланом забудови, архiтектурно-планувальним завданням, технiчними умовами на проектування, геолого та геодезичним вишукуванням i т. д.). Необхiдно визначити єдиний пiдхiд до визначення утримань на розвиток мiста. Критерiєм однозначно має бути експертна оцiнка земель вiдповiдно до цiльового призначення. Забудовнику, по великому рахунку, без рiзницi, будувати на власнiй чи орендованiй дiлянцi. Тому i плата повинна бути рiвнозначна, а в якому виглядi не має значення – квадратними метрами, грошима, орендними платежами. Краще звiсно еквiвалентом вартостi, щоб не було можливостi для манiпуляцiй. Головне розмiр плати вiдносно економiчного потенцiалу земельної дiлянки i термiни. Змiна цiльового призначення має свою специфiку. Очевидно оцiнка тої самої земельної дiлянки буде рiзнитись за цiльовим призначенням. Тому, за логiкою, сума плати має дорiвнювати цiй рiзницi за мiнусом витрат пов’язаних зi змiною.

А взагалi, продаж земельних дiлянок пiд житлове будiвництво, на мою думку, неприпустиме явище. За землi пiд комерцiйне використання, можна i потрiбно брати плату, на те вони i комерцiйнi, а от пiд житло, самi прикиньте чим це повернеться. Кошти на потреби мiста заробити треба, а не виманювати їх у мешканцiв мiста, використовуючи фiзичну потребу людини в житлi.

Якщо взяти за приклад пересiчного Львiв’янина, який за вимогами має право на отримання соцiального житла, i поставити його в чергу, то судячи з щорiчних обсягiв видiлення соцiального житла i його порядкового номера в черзi, в нього з’явиться можливiсть отримати його десь через 62 роки, шанси отримати його до середнього вiку смертностi - мiнiмальнi, тож в найближчому майбутньому йому доведеться вирiшувати свої житловi питання самотужки, а пiдставивши данi виходячи з нових вiянь «законотворчостi» в Мiськрадi i цiн на земельнi дiлянки, виставлених на земельному аукцiонi 5 жовтня 2006 року, мене охоплює дика панiка. За 5 976 грн/м. кв. соцiального житла в 2007 роцi, йому на 83 соцiальних метра квадратних (496 000 грн) хiба грабувати банки доведеться, бо середнiй рiчний дохiд сiм’ї не перевищує 15 тис. грн. Змилуйтесь, як батька прошу, не милостинi, а гiдного ставлення до чесної працi, бо настане день коли будувати не буде нi ким i нi для кого! I виглядає це все так, що влада прикриваючись соцiальною iдеєю вирiшити житловi потреби населення, обдирає його ж «як липку».


Прiоритетнi завдання Мiнбуду щодо здешевлення будiвництва та доступностi житла


Для приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до Закону України “Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi” постановою Уряду затверджено Порядок визначення вартостi комплексної державної експертизи проектiв будiвництва. Встановлення норм вартостi експертизи спрямовано на спрощення механiзму її визначення, недопущення необґрунтованих витрат, полiпшення iнвестицiйного клiмату.

З метою спрощення механiзму затвердження iнвестицiйних проектiв будiвництва та титулiв будов за поданням Мiнбуду прийнята постанова Кабiнету Мiнiстрiв України, якою встановлено рiвнi затвердження iнвестицiйних проектiв будiвництва та титулiв будов. Впровадження зазначених змiн скорочує термiн затвердження iнвестицiйних проектiв будiвництва та титулiв будов, зменшує витрати на зазначене, спрощує процедуру проведення комплексної державної експертизи i, як наслiдок, полiпшує iнвестицiйний клiмат в Українi.

Для рацiонального використання коштiв, якi спрямовуються на будiвництво житла, Мiнбудом розробленi та направленi центральним та мiсцевим органам виконавчої влади заходи щодо здешевлення такого будiвництва.

Заходами передбачено:

щоквартальне визначення показникiв опосередкованої вартостi спорудження житла за регiонами України. Цi показники враховують безпосереднi витрати з спорудження житлових будинкiв i застосовуються при плануваннi обсягiв державних iнвестицiй та визначеннi вартостi будiвництва на всiх етапах його здiйснення;

консолiдацiя бюджетних коштiв, що спрямовуються за рiзними державними програмами на забезпечення житлом громадян, якi потребують пiдтримки держави. Для такого будiвництва має здiйснюватися вибiр проектiв житлових будинкiв, архiтектурно-конструктивнi рiшення яких вiдповiдають умовам якостi та проживання i є економiчними у порiвняннi з iншими рiшеннями;

застосування при будiвництвi такого житла традицiйних будiвельних виробiв вiтчизняного виробництва;

видiлення будiвельних майданчикiв, якi не потребують додаткових затрат. (пов’язаних, наприклад, iз запобiганням проявам техногенного характеру, знесенням iснуючих будiвель, компенсацiєю попередньому власнику за землю та забезпеченi необхiдними зовнiшнiми iнженерними комунiкацiями);

встановлення нульової або мiнiмальної ставки залучення коштiв замовника на розвиток iнженерно-транспортної i соцiальної iнфраструктури населених пунктiв та звiльнення вiд вилучення часток житла за рiшеннями мiсцевих органiв самоврядування.

Широке впровадження таких заходiв суттєво зменшує вартiсть будiвництва житла як при реалiзацiї державних житлових програм, так i житлового будiвництва в цiлому.

Крiм цього, до Кабiнету Мiнiстрiв України внесенi пропозицiї щодо зменшення розмiру вiдрахувань на розвиток iнженерно-транспортної i соцiальної iнфраструктури населених пунктiв, граничний розмiр якого на сьогоднi становить 25 вiдсоткiв.

Розроблено, а у сiчнi 2006 року прийнято Закон України “Про житловий фонд соцiального призначення”, яким визначенi правовi, органiзацiйнi та соцiальнi засади державної полiтики щодо забезпечення конституцiйних прав соцiально не захищених верств населення України на отримання житла.

Прiоритетним завданням є сприяння розгортанню будiвництва доступного житла для громадян iз середнiми доходами. З цiєю метою Мiнбудом напрацьовуються вiдповiднi пропозицiї, зокрема пiдготовлено проект Указу Президента України “Про державну пiдтримку доступного житла”.


Комментариев: 0    Просмотров: 767

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus