Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Сергiй БАБУШКIН: «В Українi i досi немає справжнього висотного будiвництва»

Сергiй БАБУШКIН: «В Українi i досi немає справжнього висотного будiвництва»

Свiт змiнюється, ростуть мiста, збагачуючись що-разу новими будiвельними шедеврами. Ще донедавна ми й не здогадувались про можливiсть спорудження вели-ких замiських котеджних мiстечок, якi б налiчували сотню i бiльше будиночкiв, об’єднаних єдиним стилем та концепцiєю, з власними iнфраструктурою та охороною. Сьогоднi ж для нас вже звично i цiкаво спостерiгати за реалiзацiєю нових iдей, якi творять унiкальну фiлософiю життя на окремих великих територiях.

Ми навiть не дивуємось величезним скляним фасадам багатоповерхiвок, iз пентхаусами i терасами. Мине час, i з’являться новi, ще потужнiшi велетнi, одухотворенi архiтекторами, народженi будiвельниками, пронизанi сотнями вiкон, найвищi з яких танцюють танго iз зiрками.


Тож якi реалiї i перспективи будiвництва висотних споруд в Українi? Скiльки архiтектурно-будiвельних зусиль необхiдно докласти, аби перетнути позначку «вище 25-ти»? Про цi та iншi тенденцiї розвитку висотного будiвництва в Українi «Територiя Комфорту» розпитала заслуженого архiтектора України, творчого керiвника ТОВ «Архiтектурна спiлка» Сергiя БАБУШКIНА.

«Територiя Комфорту»: Сергiю Вячеславовичу, з чим пов’язана потреба у спорудженнi висотних будинкiв у великих мiстах?

Сергiй Бабушкiн: Спостерiгаючи розвиток закордонних мегаполiсiв, бачимо, що саме значимi об’єкти, висотнi будiвлi стають символами великих мiст, столиць, держав, у яких вони з’являються. Бiльше того, вiдбуваються своєрiднi змагання мiж державами, адже висотнi будинки є показником статусу i добробуту країни. Iншими словами, чим вищий рiвень розвитку держави, тим вищi й цiкавiшi будинки зведенi на її територiї. У таких об’єктах втiлюються творчi можливостi й iнженернi досягнення цих мiст i країн.

Натомiсть в Українi i досi немає справжнього висотного будiвництва, адже забудова у нас обмежена 25-ма поверхами. Цi межi диктують норми, якi ми самi для себе вигадали, хоча у свiтi вже давно все по iншому. Зведення висоток у нашiй державi гальмує те, що ми не маємо достатнього досвiду правильного встановлення систем комунiкацiй, зокрема лiфтового обладнання, яке вiдповiдає за безпечну доставку людей до найвищих поверхiв будiвлi, а це бiльш нiж 25 поверхiв. На жаль, тривалий час жодного поступу щодо вирiшення питання будiвництва високих будiвель у нас не вiдбулось, ми й досi керуємось «радянськими» нормами. Українськi чиновники й тут знайшли вихiд — будь-якi новi об’єкти, якi не вiдповiдають встановленим нормам, називають експериментальними, таким чином звiльняючись вiд зобов’язань й уникаючи вiдповiдальностi. А загалом нiчого не потрiбно боятись, достатньо проаналiзувати процес будiвництва подiбних споруд за кордоном i адаптувати iноземний досвiд до наших умов.

Необхiднiсть спорудження висотних будинкiв у нашiй державi полягає, насамперед, у значнiй економiї територiї, зручностях стосовно транспорту i зосередження комунiкацiй. До речi, сучасний стан наших iнженерних сiток — далекий вiд досконалостi.

«Т. К. »: Недосконалiсть iснуючих норм й iнженерних технологiй — єдинi причини вiдсутностi в Українi будiвель з високою поверховiстю?

С. Б.: Звичайно, є ще фiнансовий чинник. Потрiбнi чималi iнвестицiї i, думаю, найближчим часом вони надiйдуть. Щодо серйозних iнженерних технологiй, вони нiбито у нас iснують, потрiбно лише навчитись впроваджувати їх у життя. I основне — українським чиновникам, якi не розумiються на економiчних розрахунках, слiд, урештi-решт, подолати власну байдужiсть, пiдписуючи дозволи на будiвництво висотних будинкiв. Не заперечуючи проти експериментального будiвництва, вони знiмають iз себе вiдповiдальнiсть, мовляв, норм таких немає, робiть, що хочете. I в результатi вся вiдповiдальнiсть лягає на замовника.

«Т. К. »: Що ж означає експериментальне висотне будiвництво? Про якi науковi дослiдження щодо спорудження висотних об’єктiв йдеться?

С. Б.: Такi експерименти простiшi, нiж Ви думаєте. Експериментатори їдуть в iншi країни, живуть у готелях чи житлових будинках, частина поверхiв яких знаходяться пiд землею, частина — значно вище вiд землi. Спостерiгають, як усе влаштовано за кордоном i намагаються повторити це в Українi. Спочатку експериментальними були великопанельнi будинки висотою 16-18 поверхiв, потiм — панельнi будинки до 25 поверхiв. Для висоток важливою є наявнiсть, по-перше, вiдповiдної системи пожежогасiння, по-друге, мiцних конструкцiй, якi б витримували такi споруди, i зрештою, iнженерних комунiкацiй, зокрема, насосiв для подачi води, сигналiзацiї. Цi питання у нас проблемнi, але слiд смiливо їх впроваджувати, зважаючи на вже зведенi споруди.

«Т. К. »: Якi особливостi поєднання висоток i звичайних будiвель в архiтектурi мiста? Чи iснують концептуальнi вимоги до забудови, наприклад, Києва?

С. Б.: У столицi давно намагаються розробити вiдповiдну концепцiю. Але попри те, що її не iснує, у Києвi вже споруджено житловi будинки висотою 30 i навiть 36 поверхiв, офiснi центри, якi налiчують понад 40 поверхiв. Думаю, ще тривалий час доведеться чекати на таку концепцiю. Бо якщо донедавна земля належала державi i замовником виступав державний бюджет, то тепер з’явились приватнi власники землi i диктувати їм, що саме будувати на їхнiх дiлянках, доволi складно. До того ж визначення майбутнього об’єкта (готель, офiс чи житло) залежить не тiльки вiд висоти, а й результатiв серйозних економiчних розрахункiв. Цими питаннями повинно займатись головне архiтектурне управлiння мiста. Бiльше того, такi фахiвцi мають бути, з одного боку, людьми творчими, не лише адмiнiстраторами, а з iншого, — керуватись спецiальними нормативно-правовими документами при визначеннi можливостей спорудження висотних будiвель. Бо саме їм доведеться аргументовано пояснювати замовнику, чому можна (чи не можна) будувати.

«Т. К. »: А яким ви бачите майбутнiй розвиток українських мiст? Споруди якого стилю, параметрiв переважатимуть?

С. Б.: Українськi мiста розвиватимуться аналогiчно до розвитку мiст у всьому свiтi. Людина повинна жити там, де їй подобається, i мати достатньо свободи. А вже середовище, в яке потраплятиме українець, залежатиме вiд рiвня споруди, її поверховостi i, звичайно, вiд його фiнансового становища. Вочевидь, потрiбно створювати як дешеве житло, так i бiльш дороге. Розвиватиметься держава — розвиватиметься людина, i навпаки, якщо людина буде прагнути досягнути бiльшого, так само рухатиметься i держава. Не маючи жодної зацiкавленостi у розвитку, навiть будiвництво стане нецiкавим i нiкому не потрiбним процесом. Так улаштований увесь свiт. Не можуть бути всi директорами i генiями, так само не можуть усi жити в однакових умовах, про якi мрiяли ще 20 рокiв тому.

Звичайно, у нашiй державi побiльшає висотних споруд, а також котеджних мiстечок, про якi ми колись i думати не могли. Водночас, потрiбно звикати й до дешевшого житла. А будуючи будинок за межами мiста, не треба зводити одразу 4-5 поверхiв. Наприклад, за кордоном є недорогi будинки, i людина може купувати й мiняти їх скiльки завгодно. В Українi iснує тенденцiя споруджувати цiлi замки, якi б служили все життя. Мрiя українця — з хрущовки переселитись в замок (а ще краще — фортецю), аби передавати його з поколiння в поколiння, i бути впевненим у вiчностi такої споруди.

Поза сумнiвом, треба будувати й комунальне житло, створювати гiднi умови для пенсiонерiв, котрi б жили у своїх маленьких мiстечках, пансiонатах, де за ними доглядали б, пiдтримували їхнє здоров’я. Споруд такого призначення в Українi немає взагалi, але, впевнений, вони обов’язково з’являться. I тодi Україна стане нормальною i красивою європейською державою, бо мусимо визнати: нам треба багато чого навчитись, багато чого зробити. Адже про європейськiсть країни має свiдчити не тiльки географiчне розташування.

 http://www.terkom.com


Комментариев: 0    Просмотров: 569

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus