Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Житло має бути доступнiшим

Житло має бути доступнiшим

На його думку, ретельно розроблена схема отримання такої допомоги дасть можливiсть зарадити нинiшнiй складнiй ситуацiї iз житловим забезпеченням ефективнiше, анiж програма будiвництва соцiального житла. Про це Поляченко заявив журналiстам 25 листопада, коли «Київмiськбуд» улаштував день вiдчинених дверей i презентував двi свої новобудови на Позняках.З думкою про людейТого дня країна вшановувала пам’ять жертв Голодомору. По­всюди звучали молебнi, люди засвiчували свiчки, висаджували кущi калини. Поява двох нових будинкiв також була доволi символiчною: це своєрiдне торжество над смертю. Адже незабаром у нових квартирах залунає дитячий смiх нащадкiв тих, котрi стали жертвами геноциду.

У суботу майбутнi новосели могли оцiнити свої помешкання в будинках на вул. Ахматової, 35-а, та проспектi Григоренка, 28-а.

У першому, 16-поверховому, є 270 одно- та двокiмнатних квар­тир, причому перших удвiчi бiльше. Такий пiдхiд пов’язаний iз принципами роботи «Київ­мiськбуду», який орi­єнтується на людей iз середнiми статками. Перший поверх вiдведено пiд крамницi та офiси. Ще 131 квартира є в другому, 22-поверховому, будинку, спорудженому за новим проектом. Половина з них двокiмнатнi, близько третини однокiмнатнi, 16% трикiмнатнi. Усiх їх вирiзняє просторiсть, використання в будiвництвi найсучаснiших матерiалiв, наявнiсть лiчильникiв на газ i воду, заскленi балкони та металопластиковi вiкна. Як зазначив Володимир Поляченко, вiн може порiвнювати з тим, що будували колись, зважаючи на тривалий час роботи в галузi, i вiн стверджує, що якiсно нове житло суттєво вiдрiзняється. Водночас теперiшнiй президент «Київмiськбуду» Петро Шилюк попросив майбутнiх мешканцiв не соромитися та вказувати на недолiки: критика тiльки сприятиме полiпшенню роботи компанiї, а всi недоробки буде негайно усунуто.

Люди, якi вклали грошi в будiвництво, залишилися задоволенi своїми квартирами, вони пiдходили й тут-таки, на мiсцi, дякували керiвникам Холдингу. Тривалий час бiльшiсть iз них могла тiльки мрiяти про власне житло. Вiдшукавши ж необхiднi кошти, вони отримали довгоочiкуванi ордери вже за рiк, доки тривало будiвництво. Бентежило їх, щоправда, те, що бiля новобудов немає дитсадкiв i школи. Однак Петро Шилюк пообiцяв, що, коли буде узгоджено всю документацiю iз керiвництвом району, вони в стислi термiни здадуть два дитсадки та школу, адже «Київмiськбуд» принципово здiйснює будiвництво таким чином, щоб населення мало готову iнфраструктуру. Iнколи задля цього деякi соцiально необхiднi об’єкти доводиться споруджувати своїм коштом.

«Київмiськбуд» є основним забудовником Києва вже майже п’ять десяткiв рокiв. Завдяки самовiдданiй працi будiвельникiв, постiйному пошуковi нового у сферi будiвельних технологiй та схемах фiнансування будiвництва, лише в столицi побудовано понад 5,5 тисячi житлових будинкiв, майже 1000 шкiл та дошкiльних закладiв, понад 100 полiклiнiк i близько 100 лiкарень, тисячi об’єктiв побутового, торгового призначення, спортивних споруд, закладiв культури й мистецтв. Прокладено сотнi кiлометрiв дорiг i комунiкацiй, що забезпечують життєдiяльнiсть столицi.

З 1995 року холдинг працює за програмою «Житло за кошти населення» iз залученням приват­них iнвестицiй у житлове будiвництво. У її рамках на сьогоднi залучено понад 450 млн. доларiв, за рахунок яких побудовано понад 2,7 млн. кв. м житла.

З 2000 року на базi холдингу вiдбувається експеримент iз залученням коштiв населення на пенсiйнi рахунки з подальшим їх спрямуванням на довгострокове кредитування житлового будiвництва.

У сiчнi 2006 року експеримент було продовжено ще на п’ять рокiв – до 1 сiчня 2011 року. За час його дiї було побудовано бiльш нiж 3,6 млн. кв. метрiв житла, а експеримент було поширено на Київську область, Днiпропетровськ, Одесу, Полтаву, Запорiжжя, Вiнницю й Харкiв.Будiвельникам бракує землiНайобразливiше, що за ни­нiшньої ситуацiї, коли «Київ­мiськбуд» забудовує вiддаленi райони столицi, причому не елiтними будинками, компанiю намагаються звинуватити в монополiзмi та отриманнi якихось пiльг вiд мiсцевої влади. Направду це далеко не так. Сьогоднi холдинг зiткнувся iз серйозною проблемою вiдсутностi земельних дiлянок. Цього року зi 176 наданих Київрадою майданчикiв пiд будiвництво вiн отримав лише два. Минулого року з майже 400 – лише п’ять. На сьогоднi iз земельних дiлянок пiд будiвництво тiльки 12–15% надано компанiям, що можуть реалiзувати в повному обсязi будiвництво об’єктiв, – таким як «Київмiськбуд», «Житлоiнвест», «Познякижитлобуд», «Київмiськбуд-1» тощо. Власники ж решти не поспiшають нiчого зводити, розглядаючи їх як вигiдне вкладення капiталу з огляду на зростання цiн на землю.

Як наслiдок, «Київмiськбуд» здiйснює будiвництво на дiлянках, придбаних на вторинному ринку, вартiсть яких є значно вищою. За словами Петра Шилюка, сьогоднi є план забудови нового мiкрорайону на Позняках, у який заплановано iнвестувати близько 40 млн. гривень. Значну частку цiєї суми доводиться спрямовувати на вiдселення мешканцiв старих приватних будинкiв, розташованих на придбаних територiях. Iнколи вони вдаються до вiдвертого шантажу. Оглядаючи в суботу новий будинок на вул. Ахматової, журналiсти побачили позаду нього яругу, заповнену смiттям, у якiй розмiстилися старезний дерев’яний будиночок та кiлька сараїв. Їх власниця, яка проживає тут iз трьома дiтьми та розводить свиней i кiз, довгий час не давала згоди на вiдселення. Через це навiть довелося скоригувати план будiвництва. Сьогоднi є вже домовленiсть про її переселення в новий будинок у Бортничах, реальна вартiсть якого iз земельною дiлянкою становить близько 2 млн. гривень.

Столиця сьогоднi зiткнулася з необхiднiстю впорядкувати процес надання дiлянок для бу­дiвництва та затвердження архiтектурно-будiвельної доз­вiльної документацiї. Землю пiд будiвництво слiд прiоритетно надавати тим компанiям, якi спроможнi фiнансувати й будувати. Варто розробити й удосконалену програму iз соцiального будiвництва в мiстi.

До того ж, напевно, слiд по­ставити жорсткiшi вимоги до забудовникiв, щоб обмежити продаж дiлянок посередникам.Обвалу цiн не передбачаютьБезпiдставними є й звинувачення в отриманнi «Київмiськбудом» якихось надприбуткiв. Реальний зиск будiвельникiв становить лише 5% вiд суми, укладеної iнвесторами. Скажiмо, квадратний метр житла в презентованих новобудовах обiйшовся їм у межах 700 доларiв, що значно нижче за середнiй рiвень по Києву.

А тi, що намагаються запiдозрити столичних будiвельникiв у нечесностi й спекуляцiї, насправдi хочуть, аби менше в мiстi будували доступного житла й менше було тих порядних органiзацiй, котрим можна довiряти.

Адже, як твердить керiвництво найбiльшої української будiвельної органiзацiї, собi­вартiсть бу­дiвництва квадратного метра житла в Києвi (без облiку вартостi iнженерних комунiкацiй та земельної дiлянки, вiдрахувань на розвиток мiста й на соцiальне житло) становить 2500–2800 гривень. Унаслiдок цього цiна продажу досягає 5000 гривень за квадратний метр i бiльше, особливо коли будують висотну будiвлю. «Держбудiвська собiвартiсть – це полiтичний самообман найчистiшої води. Якщо хтось у Києвi може побу­дувати за 2380 гривень квадратний метр – я вiддам усi свої медалi й ордени», – заявляє Поляченко. Тому не варто очiкувати зниження цiн на житло на первинному ринку в мiкрорайонах на околицях мiста, де будiвельнi компанiї працюють iз низькою рентабельнiстю. Водночас можливе зниження цiн у центрi Києва, де забудовники, отримавши «блатнi» мiсця, продають житло за захмарною цiною в 5–10 тисяч доларiв за квадратний метр. Як сказав почесний президент «Київмiськбуду», створювана Будiвельна палата України має порушувати питання про неприпустимiсть одержання надприбутку в будiвництвi.

З тим, що зростання цiн на житло навряд чи коли-небудь зупиниться, погоджується й Петро Шилюк. За його словами, коли зростатиме iнфляцiя та заробiтна плата, зростатимуть i цiни. Вiн зазначив, що нинi в середньому зростання цiн на житло за рiк становить 30%. На його думку, це багато, але таку тенденцiю диктує ринок. Iнiцiатива уряду збiльшити ставку податку з доходiв фiзичних осiб до 15% також вiдiб’ється на вартостi житла, оскiльки, за його словами, пiд час будiвництва житла за кошти населення все податкове навантаження, вiдрахування, пайовi внески лягають на iнвестора. Певною мiрою процес може пригальмувати зменшення податкового навантаження, а також залучення бюджетних коштiв. Зокрема, iнженерне забезпечення треба здiйснювати за рахунок бю­джету. Але тут своє вагоме слово має сказати держава.


Комментариев: 0    Просмотров: 213

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus