Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow НЕРУХОМIСТЬ: ПОВНИЙ СПЕКТР ПИТАНЬ

НЕРУХОМIСТЬ: ПОВНИЙ СПЕКТР ПИТАНЬ

НЕРУХОМIСТЬ: ПОВНИЙ СПЕКТР ПИТАНЬ
П`ята мiжнародна конференцiя фахiвцiв з нерухомостi мала довгу назву: „Нерухомiсть в Українi 2006. Вiд iдеї до реалiзацiї. Повний спектр питань”. I дiйсно, кожне з питань, що були заявленi у програмi конференцiї, „тягнуло” на багатогодинне обговорення, а деякi, можливо, i на дисертацiї, про що, до речi, деякими виступаючими i було заявлено. На конференцiї обговорили найбiльш актуальнi проблеми розвитку ринку у цiлому, а також низку спецiальних тем, що мають важливе значення для пiдвищення ефективностi i прибутковостi дiяльностi всiх компанiй, задiяних на ринку нерухомостi. У якостi доповiдачiв на конференцiю завiтали провiднi вiтчизнянi i зарубiжнi спецiалiсти iнвестицiйних i консалтингових компанiй, банкiв, страхових, девелоперських органiзацiй, представники юридичних i будiвельних компанiй, державних структур. Серед заявлених тем обговорення були, правда, i такi, що викликали легку пiдозру. Наприклад: „Державне регулювання ринку”, „Державне регулювання земельних вiдносин”, „Держконтроль i держрегулювання забудови”. Так складається сьогоднi у нашiй державi, що як тiльки вона починає щось у бiзнесi регулювати, стає тому бiзнесу непереливки. Хоча звичайно ж, саме державної пiдтримки потребують тi сегменти ринку нерухомостi, де починає царювати чиновна анархiя. Про це, зокрема, говорив у своїй доповiдi представник Мiжнародного iнституту бiзнесу Олександр Драпiковський: „Державне регулювання питань землекористування призводить лише до збiльшення числа дозвiльних пiдписiв”.


Київське мiське вiддiлення АФН(р)У на цьому заходi виступало офiцiйним партнером органiзаторiв конференцiї. Однак вийшло так, що саме представникам київських рiєлторських структур для доповiдей було видiлено лише по 7 хвилин. Однак i цього часу головi правлiння КМВ Михайлу Жоголєву вистачило, щоб звернути увагу присутнiх на настiйливу необхiднiсть впровадження у повсякденну дiяльнiсть рiєлторiв стандартiв практики, як життєво необхiдний елемент системи високої якостi послуг на ринку нерухомостi. Зокрема, вiн виклав два можливих варiанти дiй, що змусили би рiєлторiв до якiсної роботи. Або так iнформувати населення, щоб кожнен клiєнт при першому знайомствi з рiєлтором сам вимагав вiд нього вiдповiдний документ, що свiдчив би про його належнiсть до органiзованої структури, наприклад саморегульованiй органiзацiї, яка працює за чiткими стандартами (Саморегульованою органiзацiєю суб`єктiв рiєлторської дiяльностi має бути неприбуткова органiзацiя, створена в цiлях регулювання i контролю рiєлторської дiяльностi, яка повинна бути включена в єдиний державний реєстр саморегульованих органiзацiй суб`єктiв рiєлторської дiяльностi i повинна об`єднувати на умовах членства суб`єктiв пiдприємницької рiєлторської дiяльностi, у функцiї, якої, крiм iншого, входить контроль за дотриманням своїми членами рiєлторської дiяльностi вимог Законодавства України, стандартiв i правил.), або - вiддати все це на вiдкуп державi. А це практично означає - поставити хрест на усiх здобутках рiєлторського руху, що тiльки-но спинається на ноги. Голова правлiння КМВ АФН(р)У зробив наголос на потребi вiдпрацювати такi закони, якi не тiльки б дозволяли працювати iз замовниками рiєлторських послуг, але i встановлювали вiдповiдальнiсть фахiвця за якiсть його роботи, аж до виключення порушника з рядiв органiзацiї, чи - позбавлення робочого сертифiкату. (Остання пропозицiя несподiвано викликала заперечення з боку представникiв держструктур, втiм, як з`ясувалося, вони не зовсiм уявляють рiзницю мiж монополiєю i кодексом етики. Мiж iншим, подiбнi правила гри iснують у європейських країнах та США не тiльки для рiєлторiв, а й, скажiмо, для лiкарiв або iнших фахiвцiв, вiд дiяльностi яких також залежить якiсть життя громадян).


Але є й такi питання, де без державного нагляду не обiйтися, наприклад, приватизацiя об`єктiв нерухомостi. Заступник голови Фонду державного майна України Олександр Потiмков скаржився на те, що часто-густо покупцi пiд виглядом купiвлi пiдприємства (навiть пiд наглядом представника ФДМУ) насправдi купують земельну дiлянку для зовсiм iнших потреб, що нiяк з виробництвом не пов`язанi. При цьому чи не найголовнiшою бiдою є робота оцiнювачiв, що називають себе „незалежними”. Якщо такого попросити оцiнити об`єкт, вiн одразу запитує: „А вам купити чи продати?”. Пан Потiмков заодно повiдомив, що до парламенту подано законопроект, який передбачає пiд час операцiй приватизацiї враховувати земельну складову об`єкту, що виставляється на торги, а також пропонується ввести в дiю положення стосовно того, щоб роботу незалежного оцiнювача оплачували продавець i покупець за домовленiстю. Але чомусь цей законопроект теж нiяк не стає законом.


Конференцiя мала мiжнародний статус i зiбрала чималу кiлькiсть людей, яких можна назвати гравцями на ринку нерухомостi. Вже у ходi засiдань стало очевидним, що на ринок нерухомостi i на цiни на ньому можуть впливати найрiзноманiтнiшi чинники. Скажiмо, навiть натяк на те, що у якомусь напрямку планується прокладення лiнiї метро, одразу ж пiднiмає цiни на квартири вздовж цiєї, ще тiльки уявної лiнiї. Те ж саме - з мостами через Днiпро. Взагалi транспортна тема чомусь стала чи не головною на конференцiї. ЇЇ торкалися у своїх виступах i представник iнституту „Київгенплан”, i заступник голови КДМА Iван Салiй, i начальник управлiння економiки холдингової компанiї „Київмiськбуд” Василь Можар i керiвник вiддiлу маркетингу компанiї „Київ-житло-iнвест” Володимир Германов. Взагалi гостi з iнших країн, що були присутнi на конференцiї, почули про Київ i стан його житлово-транспортного господарства чимало невтiшного. Причому у виступах деяких київських архiтекторiв, будiвельникiв i чиновникiв iнодi чувся розпач. Iван Салiй, наприклад, взагалi не бачить, яким чином мiсто зможе розв`язати транспортну проблему. Так, планується збудувати в мiстi залiзничне кiльце, об`їзну дорогу, два мости. Але ж i, наприклад, у Москвi iснує три автомобiльних шосейних кiльця, а затори на дорогах не зникли...


Чимало уваги було придiлено i проблемам київських „хрущовок”. Однак присутнi так i не почули, що з ними буде в найближчому майбутньому, лише стало зрозумiлим, що зносити їх не збираються, оскiльки за кошти, що їх треба витратити на операцiї по зносу i переселенню людей, можна побудувати не одне нове мiсто. Президент Спiлки урбанiстiв України, професор Олександр Дьомiн досить детально зупинився на проблемах, з якими стикаються забудовники i причинами скорочення iнвестицiй в житлове будiвництво. Вiн, зокрема, зазначив, що мiсто, як середовище мешкання практично повнiстю дезорганiзоване. Даються взнаки недалекогляднiсть попередникiв - забудовували мiсто так, що 80% пiдприємств i установ опинилися на правому березi Днiпра, „спальнi райони” - на лiвому, i тепер нiяких мостiв не вистачає для перевезення таких пасажиропотокiв. Та й взагалi, зазначив професор, досi не iснує будь-якої, бiльш-менш чiткої концепцiї розвитку мiста як жилового середовища, i незрозумiло - яким шляхом iти: будувати висотки по 200 метрiв, чи роздавати землю пiд котеджi...


Цiкавої iнформацiї на конференцiї можна було почути чимало, адже, як вже говорилося, будь-якi дiї мiської влади чи Фонду держмайна, чи навiть - ЗМI, що публiкують невiдомо звiдки взяту iнформацiю про мiфiчнi „обвали” ринку нерухомостi - все це обов`язково впливає на дiяльнiсть рiєлторiв.


Андрiй Шульга, який представляв на форумi мiжнародну юридичну компанiю „Соломон-груп”, ознайомив учасникiв конференцiї з проблемами маркетингових дослiджень ринку нерухомостi: квалiфiкованих маркетологiв мало, знайти важко, а тi, що є, займаються чим завгодно - рекламою, самопiаром, але - не аналiзом ринку.


Не дивлячись на незначнi вiдступи вiд теми конференцiї, слiд вважати очевидною необхiднiсть подiбних заходiв, але iз корекцiєю у той бiк, де пiд час проведення таких зiбрань рiєлторам можна буде конкретнiше визначати i своє мiсце на ринку нерухомостi, i вiдпрацювати план дiй на майбутнє.


Комментариев: 0    Просмотров: 263

Новости по теме:

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus