Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Державна податкова адмiнiстрацiя України розглянула лист щодо податкового кредиту на iпотеку i повiдомляє

Державна податкова адмiнiстрацiя України розглянула лист щодо податкового кредиту на iпотеку i повiдомляє


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ


Л И С Т


28.08.2006 N 4466/В/17-0715


При цьому вiдповiдно до пп. 22.1.1 п. 22.1 ст. 22 Закону [889-15] зазначений пп. 5.3.1 та стаття 10 Закону набирають чинностi пiсля набрання чинностi законом, що регулює питання iпотеки, але не ранiше 1 сiчня 2006 року. Законом, який регулює питання iпотеки, є Закон України вiд 05.06.2003 N 898 [898-15] Про iпотеку (далi - Закон N 898), який набрав чинностi з
01.01.2004.
Пунктом 10.1 ст. 10 Закону [889-15] встановлено, що платник податку - резидент має право включити до складу податкового кредиту частину суми процентiв за iпотечним житловим кредитом, фактично сплачених протягом звiтного податкового року.
Таким чином, платники податку мають право скористатися податковим кредитом щодо частини суми процентiв за iпотечним кредитом, фактично сплачених лише у звiтному 2006 роцi.

Вiдповiдно до п. 10.2 ст. 10 Закону [889-15] частина суми процентiв, яка включається до складу податкового кредиту платника податку - позичальника iпотечного житлового кредиту, дорiвнює добутку суми процентiв, фактично сплачених платником податку протягом звiтного податкового року у рахунок його погашення, на коефiцiєнт, який розраховується за такою формулою:

К = МП/ФП, де

К - коефiцiєнт;

МП - мiнiмальна загальна площа житла, яка дорiвнює 100
квадратних метрiв;

ФП - фактична загальна площа житла, яке будується
(придбається) платником податку за рахунок iпотечного кредиту.

Якщо цей коефiцiєнт є бiльшим одиницi, то до складу податкового кредиту включається сума фактично сплачених процентiв за iпотечним кредитом без застосування такого коефiцiєнта.

Право на включення до складу податкового кредиту суми, розрахованої згiдно з цiєю статтею 10, надається платнику податку не частiше одного разу на 10 календарних рокiв, починаючи з року, в якому об`єкт житлової iпотеки придбається або починає будуватися. Тобто податковим кредитом на iпотеку може скористатися платник податку, в якого у звiтному 2006 роцi не сплив 10-рiчний строк з року укладення iпотечного договору. Якщо платник податку скористується правом на податковий кредит на iпотеку у 2006 роцi, то наступний раз таким правом вiн зможе скористатися лише через 10 календарних рокiв, тобто не ранiше 2016 року (за умови дiї на той час iпотечного кредитного договору).

Щодо форми податкової декларацiї, то форма декларацiї, як передбачено п. 18.9 ст. 18 Закону [889-15], визначається центральним податковим органом та узгоджується з комiтетом Верховної Ради України, вiдповiдальним за проведення податкової полiтики (Комiтет з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi (далi - Комiтет), виходячи, зокрема, з умов, що розрахунки окремих видiв доходiв (витрат), якi отримує (несе) незначна кiлькiсть платникiв податку, повиннi мiститися у додатках до декларацiї, якi заповнюються виключно такими платниками податку за наявностi таких доходiв (витрат), а також, що декларацiя та додатки до неї повиннi мiстити iнформацiю, достатню для iдентифiкацiї платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов`язань або суми бюджетного вiдшкодування надмiру сплачених податкiв, у тому числi при застосуваннi права на податковий кредит.

Для забезпечення реалiзацiї фiзичними особами передбаченого Законом права на податковий кредит ДПА України розробила та подала на розгляд зазначеного Комiтету передбачену ст. 18 Закону [889-15] форму декларацiї (з вiдповiдними додатками). На вiдповiднi звернення ДПА України щодо її узгодження, Комiтет листами вiд 13.01.2005 N 06-10/10-27 ( v0-27450-05 ) та вiд 19.12.2005 N 06-10/10-1254 ( v1254450-05 ) повiдомляв ДПА про можливiсть застосування у 2005 та 2006 роках форми декларацiї, передбаченої додатком N 1 Iнструкцiї Про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПI України вiд 21.04.93 N 12 [z0064-93], зареєстрованим Мiн`юстом України 09.06.93 за N 64. На даний час робота ДПА України з Комiтетом щодо узгодження форми декларацiї, яка вiдповiдає вимогам ст. 18 Закону, триває.

Заступник Голови ДПА України С. Лекарь


Комментариев: 0    Просмотров: 176

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus