Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Iнтерв’ю з мiнiстром будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства Володимиром Рибаком

Iнтерв’ю з мiнiстром будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства Володимиром Рибаком

Поєднання зусиль центральних i мiсцевих структур виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування пiдпорядковане однiй метi: запровадженню єдиних соцiальних стандартiв, пiдвищенню загального добробуту та рiвня життя всiх громадян незалежно вiд мiсця їх проживання.

Уперше проблемами територiальної органiзацiї влади в чинному урядi опiкується вiце-прем’єр-мiнiстр, що дає пiдстави сподiватися на якiснi змiни у вiдносинах осi «центр -територiї».

Про це напередоднi Дня мiсцевого самоврядування наш спецiальний кореспондент розмовляє з вiце-прем’єр-мiнiстром, мiнiстром будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства Володимиром РИБАКОМ.

- Володимире Васильовичу, що стало поштовхом для пiдвищеної уваги керiвництва держави до проблем удосконалення управлiння, якi традицiйно вiдкладалися «на потiм»?

Кардинальнi змiни в системi мiсцевого самоврядування, його реформування назрiли давно, i декларований нинi принцип децентралiзацiї влади з паралельним розширенням прав мiсцевого самоврядування навряд чи хто-небудь стане заперечувати.

Парадоксально, але ми знову повертаємося до iдеї забезпечити гiдне iснування людини саме за допомогою громади, як колективу, який найближче стоїть до людини, її потреб, i одночасно є територiєю, на якiй проходить бiльшiсть людського життя.

Сьогоднi ми вже пройшли шлях осмислення значення мiсцевого самоврядування як обов’язкового атрибуту демократичного суспiльства.

Нинi державi потрiбно прискорити процес удосконалення мiсцевого самоврядування, територiальної органiзацiї влади, провести бюджетну, податкову, житлово-комунальну реформи.

Чинний уряд вiд початку своєї дiяльностi зосередив увагу на послiдовнiй пiдтримцi та сприяннi подальшому розвитку мiсцевого самоврядування.

Урядом за участю представникiв органiв виконавчої влади, мiсцевого самоврядування, їхнiх асоцiацiй, науковцiв розроблено та реалiзовано ряд заходiв, спрямованих на розвиток мiсцевого самоврядування.

Зокрема затверджено Державну стратегiю регiонального розвитку на перiод до 2015 року та розпочато її виконання. Цей документ запроваджує стратегiчне планування регiонального розвитку на державному рiвнi на довгострокову перспективу.

Розроблено Стратегiю економiчного та соцiального розвитку країни на 2007-2011 роки, яка найближчим часом буде винесена на публiчне обговорення, вiдбудуться науковi та громадськi слухання.

Також ухвалено Концепцiю удосконалення системи прогнозних i програмних документiв з питань соцiально-економiчного розвитку країни.

Наступного року в практичнiй площинi розпочнуть реалiзовуватись засади Закону «Про стимулювання розвитку регiонiв». Вiн визначає механiзми державної регiональної полiтики щодо зниження диспропорцiй у соцiально-економiчному розвитку рiзних територiй держави. В цьому законi застосованi головнi принципи регiональної полiтики ЄС: субсидiарнiсть, децентралiзацiя, партнерство, програмування тощо.

На черзi кардинальнi змiни в територiальнiй органiзацiї державної влади. Уряд опрацьовує питання вдосконалення системи публiчної влади на мiсцях вiдповiдно до загальноєвропейських принципiв, закрiплених в Європейськiй хартiї мiсцевого самоврядування.

Передусiм iдеться про принцип субсидiарностi, який полягає у надiленнi найближчої до людини ланки влади максимально можливими повноваженнями. Тобто територiальна громада повинна мати найбiльший обсяг повноважень, з одного боку, а з другого - реальну можливiсть їх реалiзувати. Цi змiни неможливi без подальшого поглиблення полiтичної реформи, передусiм закрiплення в Конституцiї України положень Європейськiй хартiї мiсцевого самоврядування. I це треба зробити якнайшвидше.

- Чи збирається уряд пiдкрiпити розв’язання цих проблем, так би мовити, матерiально?

- Головнi параметри бюджетної полiтики в проектi Державного бюджету країни на наступний рiк ми визначали виходячи з ряду принципiв. Це, зокрема, передача владних функцiй та вiдповiдних бюджетних ресурсiв з центрального i обласного рiвнiв бюджетам територiальних громад, розширення податкової бази бюджетiв територiальних громад та регiональний розвиток i посилення ролi мiсцевого самоврядування.

Зокрема, у 2007 роцi пiдвищимо питому вагу загального фонду мiсцевих бюджетiв у загальному фондi зведеного бюджету: проти рiвня 2006 року вона зросте на три вiдсотки i становитиме 43,4 вiдсотка (69,1 млрд грн).

Наступний рiк стане початком оновленої бюджетної стратегiї. Така стратегiя, розроблена на середньострокову перспективу, позбавлена полiтичного забарвлення, є прагматичною i збалансованою. Головним прiоритетом уряду буде неухильне дотримання iнновацiйно-iнвестицiйного шляху розвитку з одночасним виконанням державою в повному обсязi своїх соцiальних зобов’язань перед громадянами.

Серйозно працюємо над тим, щоб не лише в державному, а й у мiсцевих бюджетах посилити iнвестицiйну складову. Докладно аналiзуються всi пропозицiї з мiсць, вирiшення яких сприятиме соцiальному розвитку та створюватиме економiчну активнiсть у кожнiй областi, мiстi, районi.

Загалом у проектi бюджету на 2007 рiк мiсцевим бюджетам передбачено субвенцiй iнвестицiйного характеру в сумi 4057,8 млн грн, в тому числi по загальному фонду - 2 151,5 млн грн, по спецiальному - 1 906,3 млн грн.

Для забезпечення державної пiдтримки депресивних територiй та виконання Закону «Про стимулювання розвитку регiонiв» уперше передбачено субвенцiю мiсцевим бюджетам для стимулювання розвитку, в тому числi депресивних територiй, в сумi 100 млн грн.

Щоб врахувати особливостi окремих мiсцевих бюджетiв, якi не враховує Формула розподiлу мiжбюджетних трансфертiв (особливостi депресивних та гiрських територiй i тих, що мають низький показник щiльностi населення та розгалужену мережу бюджетних установ), у складi мiсцевих бюджетiв передбачено додаткову дотацiю на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi мiсцевих бюджетiв в сумi 567,1 млн грн.

- Але, як вiдомо, головною проблемою мiсцевих бюджетiв залишається неповна забезпеченiсть по видатках на виконання делегованих державою повноважень, а також на фiнансування програм соцiально-економiчного розвитку. Що тут збираєтесь змiнити?

- У процесi пiдготовки проекту бюджету ми врахували пропозицiї регiонiв на суму понад вiсiм млрд грн, в тому числi по видатках на фiнансування захищених статей бюджету (допомога сiм’ям з дiтьми, придбання продуктiв харчування, медикаментiв тощо) - 5,9 млрд грн.

Додатковi запити територiй щодо програм соцiально-економiчного розвитку враховано в сумi близько двох млрд грн. як у виглядi цiльових субвенцiй, так i в розподiлi коштiв за бюджетними програмами по головних розпорядниках коштiв державного бюджету: Мiнбуду, Мiнтрансзв’язку, Мiнагрополiтики, Держводгоспу, МНС, Мiнекономiки, «Укравтодору».

Неузгодженими залишаються питання, пов’язанi з недосконалiстю бюджетного законодавства в частинi формування мiсцевих бюджетiв, якi носять системний характер i накопичувалися впродовж останнiх рокiв.

- Представники самоврядної громадськостi небезпiдставно говорять про необхiднiсть змiцнення системи мiсцевих фiнансiв...

- Хотiв би нагадати, що органи мiсцевого самоврядування реально є органами публiчної влади. I тому слiд визначитися з тим, що гарантується громадянам Конституцiєю, що на себе бере уряд, а що пiд силу мiсцевому самоврядуванню.

Звiсно, вже час розробити єдинi державнi стандарти надання громадських послуг населенню в галузях освiти, охорони здоров’я, культури, фiзичного розвитку, соцiального захисту та соцiального забезпечення (з вiдповiдними фiнансовими розрахунками) та використовувати їх при формуваннi показникiв мiсцевих бюджетiв, при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв.

Тобто маємо перейти вiд порядку щорiчного встановлення Мiнфiном фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi повноважень мiсцевого самоврядування (в межах наявних ресурсiв) до системи державних мiнiмальних соцiальних стандартiв.

Погоджуюся з лiдерами громад у тому, що слiд пiдвищити роль i значення мiсцевих податкiв i зборiв. Сьогоднi за їхнiй рахунок формується лише три вiдсотки доходiв мiсцевих бюджетiв, тодi як в зарубiжних країнах - половина.

Гадаю, до мiсцевих податкiв i зборiв слiд включити податки на майно, нерухомiсть тощо. Обов’язково треба запровадити порядок реального вiдшкодування втрат мiсцевих бюджетiв вiд встановлених державою пiльг (передусiм по доходах, якi не враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв).

Слiд зрештою створити механiзм адмiнiстрування мiсцевих податкiв i зборiв.

На мою думку, необхiдно одночасно iз запровадженням системи державних мiнiмальних соцiальних стандартiв запровадити перехiд до середньострокового бюджетного планування на усiх рiвнях бюджетної системи країни та в мiжбюджетних вiдносинах.

Тому одним з важливих завдань сьогоднi є змiни до Бюджетного кодексу, Формули розподiлу обсягiв мiжбюджетних трансфертiв.

Йдеться передусiм про роздiли, якi стосуються закрiплення доходних джерел за вiдповiдними рiвнями бюджетiв, перерозподiлу видаткових повноважень.

Разом з тим, ще раз хочу пiдкреслити, що будь-якi змiни потребують виваженого пiдходу при їх прийняттi.

- Одним з вагомих чинникiв допомоги держави у розв’язаннi мiсцевих проблем є Всеукраїнський конкурс проектiв та програм розвитку мiсцевого самоврядування. Про це ви говорили, зокрема, у своєму виступi на XI Загальноукраїнських мунiципальних слуханнях у Бердянську.

- I зараз повторю: це прекрасна iдея. Адже вона дає можливiсть органам мiсцевого самоврядування, по-перше, подолати тi проблеми територiальних громад, якi вони без сторонньої фiнансової допомоги розв’язати не мають змоги, по-друге, сприяти втiленню у життя мiсцевих iнiцiатив i програм соцiально-економiчному розвитку вiдповiдних територiй.

Держава передусiм повинна допомогти громадам ресурсами - це її обов’язок. Механiзм такої допомоги учасникам конкурсу запропоновано простий: мiсцевi ради розробляють проект, спрямований на розв’язання якоїсь проблеми чи на розвиток певної галузi мiсцевого господарства. Далi цей проект подається на розгляд компетентної комiсiї, яка пiсля його ретельного аналiзу i обговорення ухвалює рiшення про те, чи варто державi пiдтримувати реалiзацiю цього задуму.

У разi позитивного вирiшення кошти на часткове фiнансування (частину коштiв ради вишукують самi) закладаються до державного бюджету i пiсля його затвердження у виглядi цiльової субвенцiї спрямовуються до вiдповiдної мiсцевої ради.

За чотири роки (починаючи з 2003 року) до дирекцiї конкурсу надiйшло 934 проекти та програми, з них переможцями стали 185.

Зокрема, переможцями Всеукраїнського конкурсу проектiв та програм розвитку мiсцевого самоврядування за 2006 рiк визнано 67 проектiв та програм. Їхнiм авторам скажу приємну новину: в проектi Державного бюджету на 2007 рiк передбачена субвенцiя на фiнансування проектiв-переможцiв загальним обсягом 14 млн 962 тис. 300 грн.

- Чи є розумiння в урядi, що без проведення адмiнiстративно-територiальної реформи кардинальних змiн у територiальнiй органiзацiї влади чекати марно?

- Так. Переконаний, що головним завданням реформи має бути вiдтворення регiону як соцiально-економiчної системи. Метою впровадження ефективного регiонального управлiння стане досягнення сталого економiчного зростання, ефективне використання виробничого та наукового потенцiалу, створення на конкретнiй територiї необхiдної ринкової кон’юнктури, конкуренцiя iнвестицiйної привабливостi.

Передусiм потрiбно розробити Концепцiю реформування територiальної органiзацiї влади, якою передбачити головнi етапи адмiнiстративно-територiальної реформи. Вважаю, що головним завданням її першого етапу є створення дiєздатної, фiнансово спроможної територiальної громади.

Самоврядування повинно стати ефективним, прозорим i головне - вiдповiдальним. Тому поряд з додатковими повноваженнями слiд посилити державно-правову вiдповiдальнiсть органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування за виконання Конституцiї i законiв України, аж до розпуску органiв мiсцевого самоврядування або вiдсторонення вiд виконання обов’язкiв посадових осiб мiсцевого самоврядування у встановленому законом порядку.

Враховуючи те, що ця розмова вiдбувається напередоднi Дня мiсцевого самоврядування, хочу через нашу газету привiтати посадових осiб та працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування зi святом, побажати плiдної роботи, сил та наснаги у твореннi мiцної демократичної держави.

Уряд завжди вiдкритий i готовий до спiвпрацi, спiльного пошуку оптимальних шляхiв розв’язання проблемних питань розвитку мiсцевого самоврядування.

Вдосконалення мiсцевого самоврядування - це спiльна справа. Вiд того, як ми згуртуємо нашi зусилля, залежатиме i кiнцевий результат.


Комментариев: 0    Просмотров: 220

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus