Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Українська система цiноутворення в будiвництвi викликала зацiкавленiсть в країнах СНД

Українська система цiноутворення в будiвництвi викликала зацiкавленiсть в країнах СНД

Перший заступник Мiнiстра будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства А. В. Беркута з 6 по 9 липня 2006 року перебував з робочим вiзитом у м. Мiнську (Республiка Бiлорусь). Метою вiдрядження була участь у ХХIII засiданнi Мiжурядової ради з питань спiвробiтництва у будiвельнiй дiяльностi країн СНД.

На засiданнi ради були розглянутi питання щодо основних напрямiв стабiльного розвитку будiвельної галузi у 2006-2010 роках; шляхiв вирiшення проблеми забезпечення громадян країн СНД доступним i комфортним житлом. Обговорювався досвiд країн СНД в розвитку будiвельної iндустрiї, використання в житлових i громадських будiвлях автономних систем опалення з влаштуванням сучасного енергоефективного iнженерного обладнання та комплексне рiшення проблем його впровадження в масове будiвництво. Розглянутi проблеми законодавчого та нормативно-методичного регулювання розмiщення пiдрядiв у будiвництвi, органiзацiї робiт з вiдновлення побудованого фонду, що постраждав вiд стихiйних лих, а також старих будiвель.
Засiдання Мiжурядової ради засвiдчило важливiсть спiвробiтництва вiдповiдних нацiональних органiв. Розглянутi питання дозволяють акумулювати та використовувати у практичнiй роботi набутий країнами Спiвдружностi досвiд в органiзацiї будiвельної дiяльностi, що дає змогу уникнути багатьох помилок та прорахункiв, заощадити кошти для вирiшення низки технiчних та економiчних питань i проблем, не допустити паралельного розроблення ряду наукових та прикладних завдань.
У процесi безпосереднього спiлкування провiднi фахiвцi спiльно опрацювали загальнi для країн Спiвдружностi питання з урахуванням їх всебiчного розгляду та використання iснуючого наукового доробку. Особливу увагу пiд час засiдання делегати придiлили українськiй системi цiноутворення, яка наразi дiє на вiтчизняному ринку. Країни члени Спiвдружностi вважають за доцiльне перейняти український досвiд у цiй сферi i впроваджувати аналогiчнi системи на власних ринках. Отже, обмiн науково-технiчною iнформацiєю, проектними та конструкторськими розробками, досвiдом створення та реалiзацiї науково-технiчних та соцiально-економiчних програм тощо має суттєве значення у роботi Мiжурядової ради i сприяє всебiчному розвитковi країн-учасниць. Усе це свiдчить про важливiсть спiльної роботи, необхiднiсть подальшого поглиблення та розширення спiвробiтництва країн Спiвдружностi з метою вирiшення невiдкладних проблем будiвельної галузi.
У процесi обговорення питань порядку денного членами Мiжурядової ради було надано iнформацiю про накопичений досвiд розвитку будiвельної iндустрiї та шляхiв вирiшення проблем забезпечення громадян країн СНД доступним i якiсним житлом. Серед основних питань стали запропонованi профiльними мiнiстерствами країн СНД заходи щодо спрощення механiзмiв вiдведення земель пiд житлове будiвництво, отримання дозвiльної документацiї на проектування i будiвництво об’єктiв. За рахунок реалiзацiї цього комплексу заходiв передбачається значне скорочення iнвестицiйного циклу i зниження кошторисної вартостi будiвництва.
У ходi засiдання особливу увагу було придiлено енергозберiгаючим технологiям, а також їх впровадженню у будiвництво. Пiдприємствам будiвельної iндустрiї доведеться у майбутньому освоїти виробництво нового поколiння енергоефективних систем забезпечення життєдiяльностi будiвель, таких як: системи опалення; системи обов’язкової вентиляцiї з рекуперацiєю теплової енергiї повiтря, що вiдводиться з примiщення; енергосистеми; що використовують у своїй роботi енергiю сонця, ґрунту, тощо. Це дозволить удвiчi (у майбутньому навiть втричi) зменшити використання енергiї на опалення житла.
Далi, згiдно з порядком денним засiдання, було обговорено та затверджено перелiк питань, якi виносяться для розгляду на наступному засiданнi.
За пiдсумками роботи Мiжурядової ради з усiх питань, винесених на обговорення, були прийнятi рiшення згiдно з регламентом роботи.
Робота Мiжурядової ради по спiвробiтництву у будiвельнiй дiяльностi країн СНД проходила у вiдвертiй, взаємозацiкавленiй та дружнiй атмосферi. Вiзит сприяв подальшому поглибленню вiдносин мiж країнами СНД у галузi будiвництва. Питання, що розглядалися на цьому засiданнi, були актуальними для українського ринку будiвельних послуг i потребують їх подальшого опрацювання. Вирiшення проблем, окресленi у ходi обговорення, сприятиме подальшому розвитковi галузi та дозволить вивести будiвництво в Українi на новий рiвень.

http://minbud.gov.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 293

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus