Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow ЗМIНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПОДАТОК З ДОХОДIВ ФIЗИЧНИХ ОСIБ», ЯКI НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТI З 1 СIЧНЯ 2007 РОКУ

ЗМIНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПОДАТОК З ДОХОДIВ ФIЗИЧНИХ ОСIБ», ЯКI НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТI З 1 СIЧНЯ 2007 РОКУ

Ставки оподаткування пев них видiв доходiв встановлено ст. 7 Закону «Про податок з доходiв фiзичних осiб» № 889-IV вiд 22.05.2003 (зi змi нами та доповненнями). Так, згiдно з п. 7.1 цiєї статтi ставка податку становить 15% об’єкта оподаткування, крiм випадкiв, визначених у пунктах 7.2, 7.3. Ставка податку становить подвiйний розмiр ставки, визначеної п. 7.1 ст. 7, вiд об’єкта оподаткування, нарахованого як виграш чи приз (крiм виграшу в державну лотерею у грошовому виразi) на користь ре зидентiв або нерезидентiв, а також вiд будь-яких iнших доходiв, нарахованих на користь нерезидентiв — фiзичних осiб, за винятком доходiв, визначених у пп. 9.11.3 п. 9.11 ст. 9 Закону №889-IV.

Водночас п. 22.3 ст. 22 Прикiнцевих по ложень Закону № 889-IV встановлено, що з 1 сiчня 2004 рдо 31 грудня 2006 р. ставка оподаткування, визначена п. 7.1 ст. 7 цього Закону, встановлюється на рiвнi 13% об’єкта оподаткування. Таким чином, починаючи з 1 сiчня 2007 р. доходи фiзичних осiб — рези дентiв (крiм визначених у п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV) оподатковуватимуться за ставкою 15%, а доходи нерезидентiв (з урахуванням встановлених Законом особливостей) — за ставкою 30%.

Оподаткування доходiв вiд продажу нерухомостi з 1 сiчня 2007 року

Згiдно iз Законом № 889-IV об’єктом опо даткування є будь-який дохiд, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звiтного перiоду, до складу якого, зокрема, належать доходи вiд продажу рухо мого та нерухомого майна, розташованого на територiї України, а також дохiд у виглядi вартостi успадкованого чи одержаного в пода рунок майна. Порядок оподаткування доходiв фiзичних осiб вiд продажу об’єктiв нерухомого майна регламентується ст. 11 Закону № 889-IV. Вiдповiдно до Прикiнцевих положень за значеного Закону та змiн, внесених до нього, дiю ст.11 у 2004-2006 рр. було призупинено, тобто протягом 2004-2006 рр. доходи, одер жанi фiзичними особами вiд продажу (мiни) об’єктiв нерухомостi, не пiдлягали обкладан ню податком з доходiв. Водночас згiдно зi змi нами, внесеними Законом «Про внесення змiн до Закону України «Про податок з доходiв фi зичних осiб» щодо оподаткування спадщини» № 3378-IV вiд 19.01.2006, ст. 11 у новiй редак цiї набирає чинностi з 1 сiчня 2007 р.

Отже, починаючи з 1 сiчня 2007 р., дохiд, отриманий платником податку вiд продажу не частiше одного разу протягом звiтного подат кового року житлового будинку, квартири або частини квартири, кiмнати, садового будинку (включаючи земельну дiлянку, на якiй розта шовано такi об’єкти, а також господарсько-побутовi споруди та будiвлi, розмiщенi на такiй земельнiй дiлянцi), не оподатковується, якщо загальна площа такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кiмнати, са дового будинку не перевищує 100 квадратних метрiв.

У разi якщо площа такого об’єкта нерухо мого майна перевищує 100 квадратних мет рiв, частина доходу, пропорцiйна сумi пере вищення, пiдлягає оподаткуванню за ставкою в розмiрi 1% вiд його вартостi. Дохiд, отрима ний платником податку вiд продажу протягом звiтного податкового року бiльше нiж одного iз зазначених вище об’єктiв нерухомостi або вiд продажу об’єкта нерухомостi iншого, нiж зазначенi вище, пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV (5 %). У такому самому порядку оподат ковується дохiд вiд продажу об’єкта незавер шеного будiвництва. При цьому рiк придбання нерухомостi (до 1 сiчня 2004 р. чи пiсля) не ма тиме значення — пiдхiд до оподаткування буде однаковим.

При обмiнi одного об’єкта нерухомостi на iнший (iншi) кожна сторона договору мiни сплачує 50% суми податку, розрахованої згiдно з положеннями пп. 11.1.1 чи пп. 11.1.2 п. 11.1 ст. 11 Закону № 889-IV до вартостi вiдповiдного вiдчужуваного такою стороною об’єкта нерухомостi.

Дохiд вiд продажу об’єкта нерухомого майна визначатиметься, виходячи з цiни, за значеної в договорi купiвлi-продажу, але не ни жче оцiночної вартостi такого об’єкта, розра хованої органом, уповноваженим здiйснювати таку оцiнку вiдповiдно до законодавства (на даний час це БТI). Сума податку має самостiй но сплачуватись продавцем до нотарiального посвiдчення угоди купiвлi-продажу через ус танови банкiв у сумi, визначенiй податковим агентом. При здiйсненнi операцiй з вiдчуження об’єктiв нерухомого майна в порядку, перед баченому ст. 11 Закону № 889-IV, податковим агентом є нотарiус, який посвiдчує вiдповiд ний договiр за наявностi оцiночної вартостi нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору. Доходи вiд опе рацiй з продажу об’єктiв нерухомого майна, здiйснюваних фiзичними особами — нерези дентами, оподатковуються згiдно з порядком оподаткування таких доходiв, визначеним для резидентiв, та за ставкою, встановленою п. 7.3 ст. 7 Закону № 889-IV.

Оподаткування спадщини i подарункiв у 2007 роцi

Одразу слiд зазначити, що згiдно iз Зако ном № 889-IV оподаткування спадщини i пода рункiв провадиться в однаковому порядку i за однаковими ставками. Оподаткування спад щини регулюється ст. 13, а подарункiв — ст. 14 Закону № 889-IV, до яких Законом № 3378-IV внесено змiни, що набирають чинностi з 1 сiч ня 2007 р. Так, починаючи з 1 сiчня 2007 р., при одержаннi свiдоцтва про право на спадщину або при нотарiальному посвiдченнi договору дарування спадкоємцями (обдарованими), що є членами сiм’ї спадкодавця (дародавця) першого ступеня спорiднення, оподаткування здiйснюватиметься за нульовою ставкою по датку до будь-якого об’єкта спадщини (пода рунка). До членiв сiм’ї першого ступеня спорiд нення згiдно зi ст. 1 Закону № 889-IV належать подружжя, їхнi дiти та батьки. При отриманнi спадщини (подарунка) спадкоємцями (обда рованими), що не є членами сiм’ї спадкодавця (дародавця) першого ступеня спорiднення, оподаткування провадитиметься за ставкою податку, визначеною п. 7.2 ст. 7 Закону №889-IV (5%) для будь-якого об’єкта спадщини (подарунка). При одержаннi спадщини (пода рунка) вiд iноземця (нерезидента) застосову ватиметься ставка оподаткування, визначена п. 7.1 ст. 7 Закону № 889-IV, тобто 15%.

При отриманнi спадщини (подарунка) у виглядi власностi, визначеної в пiдпунктах «а», «б», «д» п. 13.1 ст. 13 (нерухоме та рухоме майно, кошти), особою, яка є iнвалiдом I групи або має статус дитини-сироти чи дитини, поз бавленої батькiвського пiклування, застосову ватиметься нульова ставка оподаткування до вартостi такої власностi.

Поряд iз внесеними змiнами у 2007 р. за лишиться чинною норма стосовно того, що особами, вiдповiдальними за сплату (пере рахування) податку до бюджету, є спадкоємцi (обдарованi), якi отримали спадщину (пода рунок). Тобто особи, якi одержать у 2007 р. спадщину чи подарунок, будуть зобов’язанi до 1 квiтня 2008 р. подати до податкового ор гану за мiсцем своєї податкової адреси рiчну податкову декларацiю та сплатити податок з такого доходу. Не пiдлягатимуть оподатку ванню як доходи кошти або майно (майновi чи немайновi права), подарованi одним чле ном подружжя iншому в межах їхньої частини спiльної часткової чи спiльної сумiсної влас ностi, а також батьками дiтям, у тому числi за чатим за життя та народженим пiсля, i дiтьми батькам, у межах їхньої частини спiльної час ткової власностi згiдно iз законом. Крiм того, нотарiус зобов’язаний надсилати iнформацiю про видачу свiдоцтв про право на спадщину податковому органу у строки, встановленi для податкового кварталу за формою № 1ДФ (оз наки доходу 56–66).

Оподаткування рухомого майна у 2007 роцi

Оподаткування рухомого майна здiйс нюється згiдно зi ст. 12 Закону № 889-IV, до якої також внесено змiни, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2007 р. Змiни полягають у тому, що з на ступного року як виняток iз п. 12.1 зазначеної статтi при продажу легкового автомобiля, мо тоцикла, моторолера або моторного (парус ного) човна не частiше одного разу протягом звiтного податкового року доходи продавця вiд зазначених операцiй оподатковуватимуть ся за ставкою 1% вiд вартостi такого об’єкта рухомого майна за умови сплати (перераху вання) отримувачем доходу суми державного мита до бюджету або суми плати нотарiусу за нотарiальне посвiдчення вiдповiдного догово ру до такого посвiдчення. Нагадаємо, що про тягом 2004–2006 рр. такий продаж не пiдлягав оподаткуванню.

Тетяна Добродiй, начальник вiддiлу звернень громадян Департаменту оподаткування фiзичних осiб ДПА України


Комментариев: 0    Просмотров: 276

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus